Pełnomocnictwo administracyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

  • Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

  • Pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie). Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W zależności od zakresu umocowania pełnomocnictwa dzieli się na:

  • pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do dokonywania wszelkich czynności;

  • pełnomocnictwo szczególne do konkretnie oznaczonej czynności.

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym musi być udzielone konkretnej osobie (osobom) wyraźnie, jednoznacznie z określeniem zakresu przedmiotowego.

  1. OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO

W sprawach z zakresu administracji publicznej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa udzielone w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej nie podlegają opłacie skarbowej  (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).