Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Rodzaje Świadczeń

Informacje

...

..

.

Rodzaje Świadczeń

Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań określanych ustawą o Pomocy Społecznej. Zadania wynikające z ustawy o Pomocy Społecznej:

Zadania własne gminy:

 1.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2.Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie;

3.Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ,w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

4.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

1.Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2.Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3.Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniuw Narodowym Funduszu Zdrowia;

8.Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9.Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10.Praca socjalna;

11.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12.Dożywianie dzieci;

13.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

14.Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

15.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

16.Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zadania zlecone gminie:

1.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3.Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4

.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz nie zbędnego ubrania cudzoziemcom.