Jesteś tutaj: Start / KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 Wszystko o rodzinie w jednym miejscu - https://rodzina.gov.pl/

 

Informacje o wydaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12

95-083 Lutomiersk

Karta Dużej Rodziny

Informacje o wydaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny)

Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Opis procedury: Złożenie wypełnionego wniosku Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Osoba ubiegająca się o wydanie Karty powinna okazać następujące dokumenty:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

  Karta wydawana jest:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Termin załatwienia sprawy: Wnioskodawca, który przedłoży w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodę na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny, zostanie poinformowany poprzez wiadomość tekstową, o dostarczeniu wyprodukowanych przez Ministerstwo kart do Urzędu.

Miejsce składania i rozpatrywania wniosków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12

95-083 Lutomiersk

pok. nr 8

 

Opłaty: Koszt wydania karty jest finansowany ze środków budżetu państwa. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Tryb odwołania: Brak.

 

Karta Dużej Rodziny

 

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

 

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny?

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin

 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji

 • promocja firmy.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają:

Anna Flawian

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Łódzki Urząd Wojewódzki

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

I piętro, pokój 106

tel. 42 664 20 28

 

Magdalena Wiktorska

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Łódzki Urząd Wojewódzki

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

I piętro, pokój 106

tel. 42 664 20 28

 

Karta Dużej Rodziny – zmiany od stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualnie prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy;

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 2. małżonek rodzica;

 3. dziecko – także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku – o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – oraz wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej.
Nowe druki obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

 

Informacje o wydaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12

95-083 Lutomiersk

pok. nr 8