Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - DODATEK ENERGETYCZNY

Informacje

...

..

.

DODATEK ENERGETYCZNY

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.
 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:
- 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II Nr 12, pokój nr 8, tel. 43 677 50 11 w. 213 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka – tam również składa się wnioski.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej

  2. w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lutomiersku
     

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.755 i 650, 685, 771)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 450).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.