Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Statut

Informacje

...

..

.

Statut

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, zwany dalej  Statutem określa:

1) podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
2) organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
3) cele i przedmiot działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
4) zasady prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku działalności finansowej i gospodarowania majątkiem.

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o :

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
2) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut;
3) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
4) Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku działa w szczególności na podstawie:

1) Uchwały Nr X/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Lutomiersku z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku;
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.  zm.);
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
5) Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
6) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.);
7) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);
8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.);
9) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
10) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);
11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
12) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.);
13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.);
14) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
15) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
16) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
17) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 696);
18) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);
19) Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
20) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.);
21) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.);
22) Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (M. P. z 2015 r. poz. 821);
23) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
24) Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;
25) Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest jednostką organizacyjną Gminy Lutomiersk.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku może posługiwać się skróconą nazwą: „ GOPS w Lutomiersku”.

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Lutomiersk, a siedzibą lokal w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II nr 12 w Lutomiersku.

4. Ośrodek używa podłużnej pieczątki z napisem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lutomiersku

95 - 083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12

woj. łódzkie tel. (0-43) 677-50-11

§ 3. 1. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Lutomiersk.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Łódzki.

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Lutomiersku coroczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział II. Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Organizując pomoc społeczną, o której mowa w ust. 1, Ośrodek współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie, na obszarze jego działania, osób i rodzin, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka w szczególności przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Wspierając osoby i rodziny, o których mowa w ust. 1, ośrodek udziela w szczególności świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych odpowiednich - ze względu na ich rodzaj, formę i rozmiar - do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

3. Działalność w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb socjalnych,

6) rozwoju nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7) realizowaniu zadań zleconych przez gminę w zakresie:

a) dodatków mieszkaniowych;

b) dodatków energetycznych;

c) Karty Dużej Rodziny;

d) świadczeń rodzinnych;

e) funduszu alimentacyjnego;

f) zaliczki alimentacyjnej;

g) asystenta rodziny;

h) zasiłków dla opiekuna;

i) świadczenia wychowawczego;

j) jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł

k) pomoc materialna dla uczniów

4. Ośrodek realizując zadania z zakresu pomocy społecznej może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

§ 6. Ośrodek wdraża lokalne programy pomocy społecznej opracowane przez Rade Gminy w Lutomiersku, a także koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 7. Cele i zadania, o których mowa w § 4-6, Ośrodek realizuje - w ramach obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej - na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

Rozdział III. Organizacja Ośrodka

§ 8. 1. Działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku kieruje Kierownik zatrudniony i zwalniany przez Wójta Gminy.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

3. Kierownik organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz oraz jest - w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - pracodawcą osób w nim zatrudnionych.

4. Kierownik Ośrodka, działając w granicach obowiązującego prawa, niniejszego statutu oraz pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Lutomiersk, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

5. Kierownik zatrudnia pracowników Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu wielkości tego zatrudnienia z Wójtem Gminy.

6. Kierownik upoważniony jest do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Ośrodka.

7. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.

8. Szczegółową organizację i zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków zatrudnionych określa Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

9. Wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania.

 

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku działa w formie jednostki budżetowej Gminy Lutomiersk, prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

2.Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących;

1) z dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego;

2) z dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy przez Radę Gminy;

3) z innych źródeł.

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dające rzetelny obraz sytuacji finansowej.

2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

3. Obsługę prawną zapewnia Urząd Gminy w Lutomiersku.

4. Obsługę kasową zapewnia Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Lutomiersku.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy w Lutomiersku.