Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Stypendium szkolne

Informacje

...

..

.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń/uczennica znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej zwłaszcza gdy w rodzinie w tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba,wielodzietność, alkoholizm lub narkomania,a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Forma Stypendium Szkolnego

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,

  • pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,

  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:

   • zakup podręczników szkolnych,

   • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,

   • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.

 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.

 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wysokość Stypendium

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.
Dochód oblicza się na podstawie art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z  2018 r. poz.1508 z późn.zm.).

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczenia rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.

 5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za wrzesień-grudzień obejmować może wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione w okresie od 1 LIPCA danego roku.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Lutomiersk oraz wychowankom domów dziecka.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.
 

Składanie Wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, na odpowiednim druku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II Nr 12, pokój 8. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września każdego roku.

Ponieważ stypendium szkolne ma charakter pomocy rzeczowej, za przyznaną kwotę należy zaopatrzyć ucznia/uczennicę np. w podręczniki szkolne, przybory szkolne, strój gimnastyczny, pokryć koszty dojazdu do szkoły, pobytu w bursie lub internacie, koszty abonamentu internetowego, wyjazd na wycieczkę szkolną lub zieloną szkołę. 
Za powyższe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku w  terminie określonym w decyzji imienne faktury bądź rachunki. 
Na podstawie przedstawionych rachunków nastąpi zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium.
Wszystkie wypłaty związane ze stypendium szkolnym, a także zasiłków szkolnych realizowane są przelewem na wskazane konto bankowe wnioskodawcy.

 

 

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

a) wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, zielone szkoły, muzea, wycieczki szkolne itp.,

b) nauka języków obcych,

c) udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia;

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, a w szczególności:

a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zakup przyborów szkolnych,

c) zakup odzieży sportowej i butów sportowych,

d) zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej, komputera, akcesorii do komputera, programów edukacyjnych, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki,

e) okularów korekcyjnych,

f) zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np.: instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego i innych pomocy,

g) zakupu stroju galowego wymaganego przez szkołę,

h) opłaty za Internet;

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności na:

a) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,

b) opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie.

/TDCe8GYTUxBTTzjLS3SBq5LD8lZ2AHwiYuJ+gpQrvFjvGqpwg01fAcsSE7QRsDyriDnAS7IE8S2ypxY8/g+6m850PQkfNiBy+mttKhhEuXQzTMKkcsdw3SPEYLQUklR9aZLY8AonLCcNSzOUkQF3ipWOHrp2paA8yjB8tg3GzwTjx7BxTqLJhAR5g9ia6SoATUhdaW9OTvg6au9ALXOdIFYHieCEprmWi/27G2EYMsZqjUbssEN/1PfHQ1McGmB0JOcC8EMGCJkLLgT4XKdPr1m243qeadpCiDCMxuNxFEUtjSnrgvYH/sOfBFoZMFkI9Cl8AtWYBj+gYaB0mHLYLI04INdZbGvy3OmVq+fX/qYtlL9p1/tj37QR8Xd63fs7SdcfpbpneKZmom53rBxABxOECioFeFMGx4COY7cBYQgdzQusW57nNMlFyvONTjwe51QmjeGA5bcOtrcO9/e05Oz/+f+YSZFlWTz9SgFkS7kbETPnVpbqmgCJicLIn0RpFJu9HopBIRVCTAUDvwoHSokDBqeIghFBAgcjrkFtxmU0qVk0ElpzfmmhZhog4spuUCVnBSaSj7AMlD7KZHw2wlI/E4wnvBkuqVVrI9OMpczyLEPkit7KeDCYCQaTQpOiwBgH0YgAPNAxvgSaPstzFmc05W2vFscx6HXYJ0mSwXB4cHCwI4OVJBYMNLwGpqEC79IwNiUZS9IMzEeaZkmS8iyDVVmpVJhX8YdDUqARKnAtC4VKpNQwHCZp6XVJjD2p8zFN9PRMnWoiSdB4MMuyGjXzp3tXf/LbzwTjSW8+MRODbo68brps1FmYu5ZDctnUHI7xHVDXaDGY4LpaiDkICOY3UKfD0qRCM3LT4IQfpstmqxdO0thIcu2CtvzBvbfPXD09slqcwSoH8aIcTA1j+Ct4/JYzyXwG1smSqUgsywSpPNjZq3ELz0qtfowjUwUgpEIURXxJTsNW6js4ZpqmB0lgcGGZXiizXpgkSs8XiAlOkuGHF6EpJVMfvX20ZZCPMDGPtjA/ne1ngvFj2Y5DTA/FcmYBzukPxTb9qywWqyQFJpi9/hCsPv5Gyz3RJyrcmodiW/iXwncqf5lFsh4+MTmNganf0EYwDZCHTnWDSE2iyRJTqdAwraIpH6yUB/GIaBXuML2043PAjIj2I9/Fn+b2M8F40puKQVmciow64OUkyg3PFcBlxCwXvoahWI4RIlMahSig6w8gOldf8EMqSWbUIyPUDSc3zMwwch2wCCdmRtFicErRN9NUel2t01C3dHDbwIXDdLaREZJJIxNqIRZh3UII5LHFKG2FPI4hgUPGjFwlRDBkJcGGSZnL8iNomQFEo1dIKqD3R96K49zHiXDvZyTq+zPBeNJbmZKYZtrkdC2Wmnm2NKevlIu1eHNpL8rvcqrkC7ty/AJVh6Dlu2cHmCbv1JHAWgiOMStOy8+RxyfzaMHADAs4djlAo5RRlDv8PJWaZDPBkJLhaaBsUO0RrtHD8doP/frp334mGE96M7FSKjKlNGTMhKVJHQH37M9KXGjprhNccMeujybpFA0X4R4KxiFhNNJoYFBfB/tC5nNVYqU8FYZ24yGnCONLEkAE1TAFIVjKacZLv/6HBWOWCC/eq46hwWcCzkjjnCc5HgI+IS/izFIJI6Y90GJhFkQiOso+8jZoCGUIOSHlhUdlkc8Gjv+ZYPx4N3nSYiAUkKVqlyrcWWpy9ataO3S2fMu/nDAWM4eoPNzxvicRSeG/yNJi4EbliTeXUnECfz8sGJJxIWYVW8eYWFOBXXYCXRQOkspBftSFz05nai6mpuzJ3Ngf9/YzwXjSm4UWw7eltIQPFsMUDV3kWCwI7jrJiiWpVqemFliiFjE6J1xiXa2QhkDfXnJJdRJyEhjEF2Qs5ciUwpIrsG4RYxRGhaqf4TsuUk0KnTAdMbfUhdByruec5ajRqTxhMQqpmBqNmfUotjyPAB+bBnE1w2bMQsACIqbKcNUOhQXgPMuzHJG6+dErHYNsKjWi8iRl9pCiQbV+7I/gSWw/E4wf81aignIJEvphlTmzDTPMceLf44V8/KbiNUqnu304yPTQjrOg19SXocfmqHx5ttyLA+UcpFgzTdO1NIdxLQthPcNr3ACvj0uCoIVnWZYm8B8IRxhPPvK6dUMvpIJNN/gJJGWp6X2Cu/iT3z7zghE+pm12+TTuTmfW/qQPPluF5Vo0hPNYx6fZiDDe1LI4EyY37MympKLHMTUzjeXYc4GpNMq4rnETf3SwhtaLBObX4EuKgYOrWZdpjZK5STIXwwnHPRpNaBhroUYsABuBkVMtN3Q0EVWAMrlxRKjetHYt0u9nThqem6SXdo6aw91ub9O2ba7rUQzLGUOxFqdakhtx4jq6pgnboT0+ziwu6vbG1q2br/5/vvi3nn3q5VcAQoRhpLfcrfSNf/H7/9pzvVat3qzVHdM0GCM898eT0WjQyQfqbpGHhZiahjV12Y5DCbAx2wJhWZtbX3SXfv7Cl4hgLtwfMHlFX4cyXhJDbSV6sfgJTHKyyhLDG2IGyE5ohieDYT7zgvGf9XYyVjXFKeQ48zBDAgqqU87BEUKzgOoZ1DznaYr1InEcp5SmmWCaYZimBWIJy1HTUd3HYRTnIzmRFVppeWfW1//OL//TtbW1ZmsuDCI/CA3dtExLCpLGccV2QSpYUU5Cqa6Dx2Uq+E+myZRpebrET/+QYBQ/J1EouBxqAyu1BVGFKqCh+KcuZvWZFwznccHccdi9XFplj8E00PqhzCyl+eMdX9hE5kRYKp1tYh2q1EmJUE8kiWmJnx9ZhjrN9FE521M596To3FDGpfCFBMaKdEoSbOEgRi4qkrq5CHnePBqcG94EDR2JPIxSSZgBWyZlmMw7XhAOmS5s14hdQUxtkdP21ZX5z5/jKjFomZV6E47ENB1EwJhMJgbTRC4S+BgAMJKmjKe6FJqYYfuZuZCYjOFlxcmHrHAOspGNSd/OzJj4ruZpcAHiRDIEo8JCFRjjnZfM+PBNKZ/LSa+UPvI2ftLtMy8Y/7lukhzDg1kq/BgvFDGpmfun+pmyjKQ8Bx0MiwbwMoAAFuPmup7rukwzkzTHilqNMNPExa7rzXatUrfTCh3LIEmSer0OAhBEIQgD+E2mYYBBAUkAM8PwmFjjmKUZonFJ4PUoih+CP6Q8vel3WZQaHl8HuFimmSU8zTI4MbAXJlWeTxEP/jRtn3nBoI95Q3N92iNavJ2QooCIzGKXJ2t/4BX20XH6R2864WAubFToUrWPSgNtCP7ATyi2Wd35R6u6ImlQJvPIrHgEDwF+B6dYIsskNohjTErgg9RysFCpxrmXJPbEJ/6kOfI/v/295eXl5tIirTAAy+BlVTXLZhqNBmM6rHmAhZKxn24NDw5HRysLw/6Fn2cgN6ZZqZkJzyN/HOeZa1UinmCOBKTDEKrgkQZRPhZJxsoMB5llX4or0lgZni5s3nQnSwdAoTMhsiTKs0iamUqOAO7RyzuOkC+f9lzBMaIfbqw60dlFHy7KemKlu595wfjPdSvlYBYRmIa3Hoq7lq5W6ckIofwrIdI0A9ysoWtFF9TWXJgnFCtwYU+X6iboAt3gIgX03e/0Yw+DUaPRCAAJxmoBSDAGBiTKUjicZVlgcABvMJVwhz8ZmgGCwVTVE1fF82X6XpaZGIJ2iU2ja7NkDf6TZ5m6DJHyJIqj1ExNYuZZDubrp3GbH7l9us7mk2yPqSNE2f1GHvp+MuR5IpGs3nDSx/2RPkC910BogV9odDDOUvYoUfKQ6/FxnvFDrtQ0PKsKlbAKV1kPpqm1KlXKXOfUUbXupu/rw4EV+YtZ8gtzALnHZBKRLBOAzalkcZ5HkS6JGfpW4hzt3qktN+qulmb+KTl4ezTMNITNIqMZWAhbSoMHcpxbqZQaz1T9Oqh3pmeaxpkmE3oirlx2asgphiLTLGSRvoE/5ZnUEkAtBli9PM05oBYmsHaM5bObXrSM0PJ2ih+yGIVVYh9lMZ6YyfjsC8Z/rps8TpQXv5/wR8h03ZzIjBQ7UjQgIBtpmuqcY+Wi62LSLgrynNu2Zdg24GLMiWccQ1emBd8Mw6S2kSRkPB5ZsI+JvlLGhKlTMA2jKOgNh7brAX5BfZ+BODIQRqzEUtsJES5kgCoPlxc//JBgwDHBUOnYpqKyHPBGQ3tM7fPj3z7zgpGwWX23PFmpBpYa7n5RsCBVLasCqNQmGoY1M4FKT109xaYIyXluWQaZlmozjU0XHLoE8JYT3EvId5CmRLX0YIQUjsO08iTwjoo0SSYCUxaAVDObahRbILhA1CFJWWTIivccd9Wpxjohiz47OLgRDP2a48CiZjbzJ4Hj2D0Au9hvxKXKvWA6BCGGzpUChbMwBeMyt0ReYbxJhKMlYeLjmdvMwo8TeTbRZW66jCQ8GEySYdqcb02o2Ot2q3PmOBc8THKhM4NyTYRZGsGtosKpWVSncZAzA4kcQOtXHDelsrd3vwo+kKEDTIcTimPM+jFNtwHFMA0cM8fx4Fr6/T58BzMxHvum2Q5CfmPzxlx97veTP7987vIXXvm5mqPDPYrCyHMrfuiblqFEpZT16SOlJ3OScJN0pil7gg3oaY7O2BOMTH3mBWMcjBEqGkhPg6uvXH/E1I5LDxSLmT67wxr2vT1kcuGWwuOFB4ltPFpxf0sMDgeDpV8IBggA4HT4Gb7sad7PPFErVD40x3RcN2I+uAmawgagaHX1gfLkw54B1od/OfbLy2OeKML9EbOZMzSCl6ap5iSmwpvTwMLJmKdSKRRNDQg8lw9/RIF0QFLD8USg52SAThFRZkrLNK319fXNWzeKnIaum9hZqGO3RpZlh53dydiHNydxetTt8pzDbqPR+ME722vLq6PhaNz35YQ89ey1/+b/8t/8ypd/BSTbtPCRVdxKoci6g269XgeJPj4ZUpgoPCcwgLqjg2E0DAMer6nrXF209jFl8I+zfeYFwwFsqM/uHWUgArTUHClHjwJ+gHsHTw7uGhh/IzHx1iFDAFEyBEsedK40dEZ1eOgJQfUuYh6AjLm6S/Qq3KRi8ZcBMB0d2ZOxKtBbGccX4GMsPyQpmKdBkk8ywfDcLKFJcO4zOeOZQgejAB6k6N6bJfBKj2NaNDgLhs6kQ1EmCOxTJVi1mzOWM8qxaVaRHMI1slxQOJnE4DFnwaRSB7ui+isE5TlL4fKkIdBipbpFNSviesT0WGMh4yPuMa4RoWFfOlpK1YwBH8eLVlh4DzG5ITIy6oyODnrDvZ4ekziOfT/wfT8MQ7BssPrh1zNnzg4GQ3gcICvwurpkORyOltwLbWfFzMYVsEBmoNHmgwf926cPXcftdXuNehO0XKtVMw1trrECZx3GJVUiGDwNO6hIsfJBHEDKDdMmUx0GTwEe2ZOq3v3MC8ZMKpSbIuhxtRvocsN0TjivVPk8U5UNtxuNCFWWBGO0ihdwmjZCBgP1QxD7hglSo4MQgV8E3rmufAcNiwAFK8lsmIF2hpVNGNPiIHShlU4WUhHPyA8742S24qdxp6myl9O4/+yFh7v9PmaThUtWKFcBOqG4JWqFUzrt+0PQygoMIIpYE7wIesQUJ2q7ZMGggA0ammZEURqNJhZ3WMw++ODWt77+7e07Oy6Hu2qglUBKBtWgB0Ai54eHHfCgTMOq1epSVeYWJ58kyf7+Xr/Xr1XrlUrl8PDwn//zf/5f/1f/9TNPPbOzvQNLf25u/u/9vb/7D/5X/0uwH6DW0B7Q8nn98Fa8FqepDX4tLZ7ak9k+84KBjWqA/7AtGZazgX6SUN4P/nriNsGLBZtlwdokVFLJLFLSWcJDoucaOB0087GYlZvYTqBgpQ1HNvFwWBqKzXXwmWBlZukT1dFW9CXBgfN6xSI9I807VMt06uZhLFOZZpGlGwgjSsFQFkOle8tEnjwhGuSkGBy3KRU7YUWGUpGyYI+lLFMcuZmGfFAZLG6NpyzLWJqxJKNRik4mL0NF4AwpVx1kWhfUlDoRup7mBhY2aUaK9cBIYMJ1haywaEmCmcEaLjGZjPKEhd0AUIsYy6Nbh9qQvnDq2dHmYK6x0Gg0QAsYutFuz83PL7iu981vfnNrtJNGmSXtVAWOTU2rR0bM6jqt2KDQuJsGYuL7VNIwYH/4h98mSUZMyzYPLpx78Xf+NrF1EvmkVi/vDJxGFBEAWUkS5Tzp9TqA8F984So+vzwHx256i54M0PjMCwb6+wqrklkzMdha+DWJlTAUrr0qoRAq65Sy47BssbqRowOtdFG1Bvv1x/04C3RDAxTYshohCVORwh42Piw9JWkiE1groJ9Ahw6HQ3DVajUk9djf35/v69lm9Nar7y7IxUqzakaGbcJTM6eZ7Glsaab9pZx9TeXiQxmMqaX5UQ1GuQmhYHxRjKSOQR9+O1oJSlW5kmo+khKwsyHEcUmuyooUXR2T8cSzG/CWIAziQQJ7fOUrX/lHf/8fvvqH31lcWARMBTskSdpoNBcXlyqV6muvvUbQBCHTSBQngEEAMDSbjY6PRrQo6AIv2DDN+fn5NEmMs2fn2/PNRnNna2cymXzrW2/YljUcjG/cvI380mkSJ2EUh3EcgJbhPG236612/fyF/1Oj5hShLbgQjT6xhvLPvmAcjdH9BH9AlT/AXTcrFQJflk38FJUMVQTGYExANrJUTmxaxZYJfD3ioFONiq4ZNBKTznAvpwnAiv3B5o0771u2deXq+U7w1vbWFlj8SrV65syZqrL+W9vbVy5frlar4/F4Z2fHq1TW9XX4+Z0771Qf2P03u++/dvPl06+cNueswHYkq9XrXGSzsGaZIp7V9E5fmrpSDwHtk45Vkc+jpOxqKowGJsKV0QBzliHYkDkTGbgzFO0G4Tm2nIOfJ3KN5wbnJudYb5gJN8fsu5eg7cg15sJqB2CFxU+a6konaDEAzSDrKFgQTZc6TSRLqJkZWkgrwj43d+5b/Vdj+Aw9Go1COL0G0zXPJFyb7ERiqDXN+WazlaYZSB/4TiAJS6eXwcHsdo9ac61qvQorHtTKweGhxLyklqYASOgbr3+wvfHf+eMJfLrt1cpbRrkiWQe0hl/7+weNZqXbHYBgqNYqeLw8Y9KkT6bf4zMvGL3dPdCK4/Fke3t7/2AfrPnZs2fPnD3jud7BwcFh5xCcnHa7DRodmweC4MF2Mre02JprgE047O+H+aQxX2mvNnp+5+b996yqfunp84Add7a3W/PtVqvV6/WOut179+6Bi7C8vFwDYZhMNh48WFxcZJoGnkB/MAAPTFN+GCDQirBGo2G/30sWQFkKwJ3jfATP3rSNE+mGE9VwZOYlnXjxh8H38Vv/ym1qYEjhgaiUoIo6lfAet7I9r8DEygHBV0C768eyS8jMrVP1V0EQdLs9GjKDmIcHh1t3NufdpQ/eu+04ThzFnc4R2JqlpeV2qw1uFSgp27ZPn16DhxFFMQBxZXoEuFWgYuAtWZrt7uyO/fHc3Bx8EDwgOLjIpee5zVrDMu04jKrVRhBnZQ0PfjHKNMxlMlmpNihDcwYyAYau6roYkwSBf0Ir+tMnGMU8B9SKtOgzKzvMJOgr5QXlx08NVD5orobpnPtev3pnom13fVdzapfA6bGEvv72mH6wffv27erf/lL9atVoL+zcvbX3F3/4wq/9ekvMk112+Id3Xr72VOvqCgHPqHfz3T/6vd/6P/yKtXB3EP/g/fR/+Htf/p179P8X2jRc3Lv9wXcDfeXK8py0D3tzd7fc752qaKS9Ehj+jRvfeHHhpb6bxzSeVN7XAy9eHhxpnZ3JW6/+gH9h+Ss16jAfbLyLWWojyzWhipxSoWUYHM6U9UgQgDAhTXDqNSyfjVmeOcSVYgJWjvGqThcT0fMDEVkYe6Y4SADraqlUAAiUNrbG2czipMpEjeVNKgEpna6KDdCvysrk4DClajCHLnJDyDCXKRyu5UxIOgrGhsP9qFOxu0KzcgAG3EgEi3M9zMGJz7QKScMJrQRM0O/85Vv+JDrTPH/12Rdubh5dfu65B++8/9Vf+cqtN99ePbU6v7hQm2/v+Hv/7mtfu/Crn3v6V7566fzV+3c2/q//7L9cX7swDJwQkAxrTyIAb061uZwKmvI0m4BrteqrawmLylqn3csBBMX4qNFHspB5gZaUI0EqXUv+5Ws3F1dOzzWa/e7B0ly9iA0+ke3TJxiP2j4SUykbKhUVjeqlpGWnGLqxiBkLX7ZQ5/BrnucqWsSKmDgGX5jSRVIWNT9FcEYUPOQz3iZ1HNWaSQu3u1CjOLdC6VRdU7V8QsDb4SPyLEsSArYiyMAhDxIt0ZhtYXvoQ/WLBRAgU+KQ4rUpBpn+Up7B1ICc+BMtgkv04cr1aVh3+o5HWpki00gLYqhpbV6Rypbl+JnjHApsACHgah3bNqXVaNSj/bTT6Wxtbo2GowcPHty6dcsj7NaN9/3A3zvYt2qV8oZzfvny5VeevwA4znWc0Whkug1k3OVCU5uKoecKCD3Oc0fjBjda9Pv94teCroo9oSQG+SwJxsk7VMRUMcSK3DA0A/CQg6GGx6njhnxhBAukU3gRVi1APLQ2aZZFsUUNGxxo9MdBHeWaIk8iMo3SEBQ50xm8im9Dqg0jJxqX4CDDrrnUsa0uJxx/lSJHLaYJLPTRDd1jwsrT2CAenFBKtViQSZr2c3+Q+L6Ild+dgiBxxsEZKGs9FEuBqpMt4sVielViipWPc3tl1GomNrKsCpkhklmJyElH6mOdr7KouAA1SshJjvVUHAkRT8iGOjaFm2dQZpiGwY16oxHU09HIT7LUq3hJkuDADdN0XReQtOO5uucsLCzAux/cv7+/vz+5fAn0Tqvd0pijVZrdXjfLUtjZNE1sokozHWsQPuZkP1RUixvnMs/47u5uocRMy84AQT250pLPjGDQD/2inj3SGROJbcpZCmoIjAEsUl03MA+U5UmC/Wvwu21bGJ7KMtDi8CuYEIXUMoF0lBr+iYsoilTVEEZlsgwb4cDyqEAl2hkV38INXkEKAIz4SA2cHhX6Kd4VR1ggDVKJoqlhkCRNcENLgiIkSnkoVXkROKKKIW1WTlSi7OMY1DRgexxsOq5jJdPawhNG54djvI/YZNlsh4aOIP8tuqkZXDlerCwIDLDcSZTpFLiHIsP8YRInsKaXFpfk6Oj06dPdQQBHOHfu/IULF9LB6NzZs6iHKt6pq5e/8cYbzz73HEAIWPYA/H7nd36HEuv19w6DwA+DsFjlOPVJcFu3OBcffaKPsBiFUgCpi6KkWbEcx06ikeH+zROM4zKKmetQuEaSaAkncQp6HDtwUKfpWBGdx2kc8yw3dcPF/CiTUZL6oUctSxokgyecSJ4aSDoJOjv0kxHXwE8Hn5/HsPaJKYkLZiLDWG2CQEBHpjEwHbFIYZ8MA0LwOJnIdItWSWzFQ6LHlUSmuWbmBkk0Os6zvgz6LLD0kFuIHCXyL4O7hlV4TGDtbaZhGbayWsj3TIp6qqKgdvqzlIUdoWW9nnKjaLH2y8RZ2UR6ItA7/fERWykYVHmUGpwQIqAUbGyGfUisGM43PQpVpjjNwdzRhKdetWIuVA7u9Sv1mud54/G43W5Vq9UojsbjCRgdO66OOjm8srK8As+j140kZ81mc3vrEEC247iaNuKKaATZfbBGXc/z5KOfejFlTRbMiNPyZMzVGoyK0WhydNRbmV/RqMGo9kgxevztMyMYJZnFCc480Mk59jhjLwFPwWLkiB70mcXIkjSZWgwbFD54VspiFElAMAvHFgNj7YXF0PUEOfYzBU5okTwuLAamOoiGQFQpOdhBw3pErnCLBksK14SCF+qwqIPBLIHFAEsSx4lXlAApL16xneOUGJU9mNWCyJOe0Gxlz8JT00zIzH2auVJSTqu8H3KlPjbtUaImorhxZFnlmqqZAkyoDDk9zrojEyHeBGGbZq6JWs2OIz4Y9IeDgW3ZR/FRw6tYlgVXp+lalmFxAMsFyAzcBFAy8CDqlcbi4uKdWxthiLVbYFOxKVxBLK2s1/xRg27Fpqqy8jSNNzY2nru2QqY87U9q+8wIRrmdvHtY+Mw1ScwEgEBO4XkoTYLZOlaMHc3AzTKwaRl7r3HuRJjY1MRW7JzCnyVJNUwCgwWIwnwidCyJ5phJhfViMeFh57KY5KqxHwRFYghdZIhAhEqdG1iilGhW7tBE4z2i+RZYG3B1mUNoxQI/L7CToTWxzaFVcVRxBUqUwU2L2uD3gUQlWopwQwdRUVlIRRmlVrrABTotnRKqVbFs6pvFWE+6UlPNcexKnYj2fsSNnAWCcXXi3BiCGANMGKIe5DJUFqOYMlM4XVKtYi6FbVnc4kPwiJK40WoCkCgq0OH2g5XQ0xhEYnuv//rrr9/b3dOZ9fxzL68untre3n7tu98V1inQQfCAwGuTUtU4MoaJjkecKZYN4werSi2i8vG0hD3I2y7ovXsPhPg5EC5dM7M8NfS/kXkMKU/UlqtiS/VklSaWZVSqqFIiRdhcCAR2Gj5lUPNYCG2ZRRgK3qLWGFU9DPg3UqrwE1Gp4/IlQotIYRHVV08Rx22Jcmc4MhgH7IBDKg7DcQg44nbmwM+aElRE3qokBEnKONaNq7OddW7Prqn4zGnWoXiNkOOw1PTn49zGCctwIqZFyMcqYTlb7mqnos5WiKlMndix+AcMAtwinvE4jhxaByynYa+HqzE3TuJBLg5g298/Ojoa+RNzNKzPtfyjrp+kumGcP3+uVZ+7+da7iJUtatlWUesrMX6BKzBNk8dlQS/NKyWHh4egqOBJwAHAMhuVJ8Nb9VkSDNAxOp2WtipHBHRP1XLT3mFFUh4mGU1Xmi1st88yA1wacJCCYHlxqajDjHrDfBK259dIrU32h5NgYjgGmXOJnEySQWe4V2u7tquPOPGHYcNp7905/O73vvf8i5dlpjuGJjIakwwcWV3TsxQMRw7CVzUcLZZrjZUoi+evffGb3/xOJ+h3+odf+oWf/83P/e1/8c/+nytzq30D1krfPm8+9Ru/kd66+61vfEeL9IXqklutjUJfeiggIgHLlCJyISWVOMMqXzVyRq1dMDQJ+CQZylXOsRUJkYCqn5czumVBcO2quHOR0OMqPE3UOGQszJVsVuDIjLLoFY4AfiB1TeyXmGDJrsl0AGiAtG3TYhGNw8hxDTR0phGOw/bC/MZbuw/e2h6Gk3/37//9lcvP7u/udZJs7869JE2/973vLSwvSX8cHh2iPuLgcQ2CIDi1NLcwv7C0tOS2L4DpGAyHADYqFQ8+Gh6rbTucP4qNpRD2qcUomeYwjJbE/uJ846jTGw6jpXlnPBnVqvUntdg+S4KB20PgauYvFAkBMjMX8Dt4NDg5HjuTNdVFIYrCAVB1hRMCz4OVI37RmMC/tuqxCIOwC2pvNILHiSlEQAhJjBhRPRKVpchwHryuc4IQQuKh0gL9gAkAL6LiVa4/d31+fn5lZQX2v3rtWqPRwPyueu/KyrIem5NOcBAemqbRi304sjumdkqwGpxq8sS1zXDFzAmfRZvoyT0oOWF4ZnmSh0IVM5zy8TdYCH7yGLSsx8XmPiW0AgDbwsI8PWdkQ/r000+dWb8wPOy6lHmEBd1evVZvL8wZVTcx9LOXL5n1xsLCQq1WBxl+5XPX//E//scHI/Pdd9+5efMmaHfY1M2UH2qP+VE2jI9QDKMFQQ5iBoKhP9Gu8c+UYMye6TQqJbD5WZiJAKhn4GhqzdT0gjymTGIwZulqJnyasyQ3ONGdioq4CD+LhcmIFhODR6Hfn3QaaxUsxUkFS9ip2vJTq0+39fntowfpUCORaQrPkE4ShyLOWE4cZtA8IUHcYKYdcS3TeEwbMbxbLtQrr7zwtJ2ZTp1G8fDc51abS0vY0GQP/MZ49ZVTFVH7wV++3e0M5mpzeYLgPkBErmlUL1YmfIExwLpWhvBCKLnnuECpChCrnCMVKvNN0ZkrJrhOk3Zl/E45hVMZIvLYEfs4VA5WCTAGdmSppkKm8Ae8Xm80YBX6/ng0Hu8edLY2Dt5//92FxplOZ/zd73xnvlr1iDY57ADGqDTqzcX5w9B/cO/e57/6S9UKbN7Ggy5L+dbWViDb4/HY932QCtOywPM0TR38tDiOH/HQ6ZQcftrerWAGzzODGSBWo2G4u7t/9eKybYHZkU9qLs1nSTDkwwajqPvETkvEDqjndB35xGCtFPR7HDkv8KajJGDPEup1B9x/9cjjKAaFXfipYBbgUa14i1RFouA1UPbn186fWlt78O9vg1cN7wWgoFFNBRlVTZ5KcsP5zM/NY/uaoXMZw3sHw8HqyirYh9FOAGbn0vpTzeUlWFboo+Tc0PXqyjLR55vvbfcHWEN1/tR5cDbsaMRELnJ83glKgSpBxUKgoj722DYWXdYK2IiigYSr2V+CsmNUUrTjqZ3lSQAzy4c8Gn3AlUpZjoNRn1LErtB9L44G59xsNuUpvXdmcur06RdffHF82D2ztFyh2ujgEIRAN421i+d2xsO37tyBPQ8OD+GYrustrTjzc3P3390H6NdqtYpWvDgqx2t+gklLmD4CyBOH4JsR8gI8HyxdedyjPGL7LAnGQ2BSloLBOE6BIFiCRMBNNlEwVPg1juB2G5puFIIRxyJOdVDBbgXenDE5zuJq3cIArJaPo4FukcXFls6ICOJ0GHmnbBZTWxqebMmgl4/hrtsWcbVcZ6k0BTEwx5HWdd1bXm0yXZdsFGVumPHJ6Lkvf4nxOEuHcd5/4YtXSCsjfC8nXLd1vzKq2UNdt0Iv8h2fEuPMpef5Ayn2h+kkERm4amAtAMeYAomUuZBcTOvAVT6cFnVz09JAUphHUghGaRVOjI6RokTnJxqeir896hZncYIWg2LSE5MI4NspISnS26AzdNNstCxXNAeH8an1tXqjDq+DurGpliG1mxfnKAbRwf7Ozs7eYPj+e7fOrJ2/fP4qS9tvvPHG179zB7QP9sVa2HwH0AJEApZ4nj8KY7BpjWNBVFVEpUAxgTaiEgyukHu7+1iqAHqLPbH1/JkSDHnMiUGmFgPp8dRG0GKgyeAMiVNBFYHFsHSNWCrtDRgPY4ISJIeoncExcNym6l4ivj+B+w1uwDQvQduttoYhxQwwA0CDyUQkaOsLhc1ny8qy7bnlNsEqI16k4WGJnDt/DunA0/T8+fOf//zniWnKUUhs7BIBBx1tQYaJLThZODggG1jpgGeoH9ocFziHdaIKR7EArGB3Fcdq/qTFYDPBUKSZx2IxrfUoq7rID7tSjxSMJE2mSXH8lHLWMRHgIsG9zsbIIBj6PBphj97mxsYv/NxXVc83rFJmWxZIRjiIwUqD6QA3Ker3yfwKPJTTp0+7TPPgRQ1brZC0Korgg+B9IEUfKxgfvamzwkuCI3Q6h5NJ1G44fzNrpR42/1NXgWK/HipW0COGYv4Qaq3AusQsB7OIYarGvUxkGXrsyGchYe0nhBuuhc1sNJ+EkzgN4dlmSWJI2vbqF06dXzDnfOLXrYaMzaBP4jE2hJOUiESQjBiEGlg6wdquy32f+YRFsSdJu+K5GuOBH/n9L375ZXO5Rsgkt+LMopykoTbhFc7ieCRGpG6cvrROeByE/jicWGmqExMFA7MknBZAgpXR4Vn+boYxiCppmlmMoiFpWopHy/Vflj8eA/e/QixAwtOsiPkge6IqeURyzgLsqgivYRrVmlcl5tLK0fziAjhLJTUXJiUMlebjsECvXLnSbDWjjTHogl6vB+K0tOT9+q//+sr5z3U6nQcPHmzv7EzG4yK1Cnqh8nFh1pmsTztc1XUUjrRpmP3+YNAf1FzDMP9mWoyHt5m3XChVglkgphqZaXHXcF3ptEhi4FpT4KFYSUVW1ygailWjWUF1gUltUL66Doo/JzkAD9M04VBhiDgkV8FQ3HJSBLsoHl6DP2kRmik1csXwJxMWW6PR+NmnX8Im2ywtWjWSNIUnuLiQ61k+Hk+qpOUtL+PE+VmMFc4d+WGRxMEA0ZtBi2lmfBqCK5Pb9IQ9KONXRf3uNMdxDC5O/kY+LsGBNUvyuL6QTFMcsP5mGRuAQTzKJ5MJoCNATaCDwAJohEmVHUey2zQ9HPbBbFoLC7/927/93HPPgcB0u+g1HR4egou1sbk56PcN06zVQHHQOHkE8v6Yp68qEuBZapaGJAy+H8U1w6w87nEetT2+YBQWTysKQv3pq1Q1xenlHVdNLwDY1P5KE2jgOfvT/Q3JK1S4+ONsf9Dg2hh3YENQsfBDEPdd29WwLxvu3RIhcxZtkfHslKUV7S8Yvj5J9djPg9DgxvdXq19cWqikVrObGGF6L+7fv9JeOcstONVuJDv6irFW9XSZBtlRXxuG89QhtBXsfSCTLEpGzUVrEtwh4tYXr/nnte/Wu9+rjEYsmnvt/p1lTuJR+PrmfqXSiisrY2uLpH5DHDmkMze6V5GAVNKRkbD0nauCrPWNTi+70q62m15w8E5GtUa7VQW7I5JcjhzwlUO+3Lp5du0a0b5FKtLN3kjzQya8KKwZWovY7jiMdBpWHHPg72A6EBaf7OqVNPJH1WHcw3Y87jsMYwvMMJgDXpoAWZUawCme+CQSPOMpODcWuN0cWf8VQTpGmaia24QU0NLI0G3nGbVUWNuKDTsmi3uTFhF9Hu43jJFmjMZxS1bSbrfBtIkfhbYJ4GkvGt65cd8cjt76XvB77Qv7nT4sy3GvV7WseDJenp9Pv/FNpmnz0hjt7Ue7BzSOXE/fOTqqrbXWVqsiq9Xci2+//X6vN/LmloIwDsapV6kWsi5VobGkJ7l9qWpaxMKUIh1LCXc96/DgcG19Oc+CYcLf3dg/88wlWF5PSjJ+8hZDTMtIH96KXASFyxybXhrFAeYPcsX/yBNHt129RjJOdK2EGUotqXS3ohhShwDtVehFhViFQhQmmhEVtQSTAW5AkXBQ06xxIwowwK8GTgBiJW5J0ZN2sVAkKuqi05QkqnUWDUiuYuhTojcVMFUGCss9ANEYRQoKz1PZemagbcG4WTFtazIJfaEMF8fOW+zJxYi+TAwGHwPWRLUrMK10hKZBqemGV6aCtirNNctjEDKrSz9Ol0/v7Qm+wr+qIqkMZE0tT/kGSuBGgF0QFgWg1Gq3T51KzahKefPll17ud7tVxwmGw5pjh6PR8vzcqVOn+8PhuXsPbm48+M53vuM2W3Mrp0zbBPv6r/7Vv9p4sFOp1nAEGgVlH8BVzC8shGH0WMsInr5lW3EU6QaFO390dITde09uOT/+kU40xUx/KSaj6w9Vgs3YTkqxB0vrTfsoTCqdkpK02EsPBT3ipCPI0SQ+JGmQCxCCJI9DVc9HDf19x2hXjVOuu07kIsmaZKSn/pk8bFB+mKcBVRRInu0yFdJX4+HgCedWxcJTExGnSURCy21gCwcWBaU64BFDJzwHXQQr37QsypSfwDNwfuIoDBMZhUEYeElC0oSEQRSMfVM3QRlT7KAs5qOSIq6ZY8wxA6zrNjJhDKSeUgPk5FAybtoVogNuODIYtbSR3w/igfT0sZEzMY4Ynxv5KUggjzUtBVsapbmZixzELRcMi9wxMMXKCJPA9k10/pFNkSiAxIsKq4Jwn5Rj54vJGYLMvLApxqDT6sJHlaGC2BeAbSr4hcamOlgmLJTKMcmiXgJBiUb9B5sP7ty+U3HsLAwanjvu9UNEDgIEqSjYuX379trF27COq7XKcOCfPXs28JNarW4YzngSAroAQ1StNRh7rEArsh5WK7UgGLValTSTm5vbyA350xSMv9ZWlH6pQmJxwo/CUhfkLEtFDEtzMOpqBq01XcawXlLd5Sjxh9ysaHnLcufUu1BPKy4jifdIPXyv4hUWI1XFtmAi6pUqgoEUC2mzLMUkBvjQGlJ5A1LEeswMsCbyKKBgqClEKimmmi5yoQ4eIxNhXuY6XNctXG06TU4rxiSknMpUXKVWK6sS4HOL3gZDB8+FqFA9ZuV73V4yprpmgTSOojHNdN+fgCCS1NTSjMkMDAYIAViYHOtHlSXiU5pY5VgrMgNEJRxnI2kKMhV0QA9BEXKMtI8Rx/SFR4drVdHx7MHIogKN4mQAwGBYCYNKBw0L6Ph+bwwXGEYRk3hO8LOCG1goAPcqVZxGqdqKGwtPZAJyEMUAk6M4DwL4wcFYluPGyUeXnT9qgwNWKs3h8AirrTK6u7vr+1n1p9mPMWulwhtdSDn2405Zvk/+lZd/xO8ZBnSKDZnApzvTAq50Jd1Nxe2IH6S0f9C/77mLc8sXTbuJ87LEUTY4yAHsybdkujhvPG8aLxFzjZKWyBMiD5M4YOhAi5pXLcay5XGiFmXuNVycTJL4EYsmZMTq8ARTqtlJHJkGtvaRLBGGDNNIbxjYbsEx5KozHOsO3y0dyQmLEtYsBu89ymspjqGQ2NpHs1zjAikpYR1nmMEGm+O1BNcG4L8brsHhuhjXLNhjotNdmgqHJIF/yEK96SwY0ZHMG+PhlfE40uLEwBaPLAcRkwlWRUpQE7LoJhQ4kU7JASdg3fBG6gILSHBIOMPRkRQsjEbLQiuumjqKKG/ZuCpPTIv9+ARfUZKsEt7F0HFZkBBgDT8sbqwV072qPbcok9VMk8kLL7xw8733HctwNK1dq+1vbS20mlevXh0MR0e9ARywWqsWnXqAFOfn5//JP/nfv/fureFodOP9Ww82tm3LDkQyHA1t+1GzDmfW7aSRo6ofzFJZFrDExmjgd7uDZdU2+ES2n5TFwESTwOzvSZ72E64XslxmWRzF/nh8eHi4tFh1bMckFte4rdUSz8sATQagswM9GbQtcKRiiWxImsxQqatZvrLieYUuLGbPgQarVqvYtASrVnCACmAxYJmBFwTKDHwDjORmE2lILE8wTVWHx2URh8EVh+F5UHJFWzhY6hDcqzgpCnmLjAfGcCiZBsGwwNPz3CL8b5pWeY2qlg5eAZujC+R1BQBsGEYaJbDeu93ueDx2k8RmyiDwohYLCXHQxqg4z7G9EJgu4fnUYiBQKuq9JdPItN78uIastGqzkpByuPjHBWzx03lhEqfABfPwLMeKJk0vKrmUAdFc1/NUrwsyuQks7YDbpWwa7AS3GvZp1Bpnz5xdX1+v1WqA91yX7e3t7ezsdHu9zc3N4XC8ulqHP4HuSdPH4zGAxwfWST0gvLdgrnd3dp+59lMUjIec08IcWA+jiyJgFakZ1iHRtiUJBUkUYx8YY5fSBaLVifBULBDjI4TAyo5yHiV5dxDcG0cPVo2nHXJNkhaIg62JunMnMd8P5WEkBmP+Kg8mtrifmxeMJs2PwjgLJbVgyVUcU+LIIbAKOHcBbLft2aD6UhElNA2pTz3Qr/gAsjQxwKMzmIhTDt/yxLR1HBYKjn3R0AlPF9AHlmngWoALymOS+kkeJYB9tIRoKadprmEjFNYxSUUbBVbdtO0E3DONmpaRI99gjuogSS2Wh8EIIIojIpOyKk3H0dC13GF36I8mOly6lUlMfUcRHjW3TZahuKeK/9xUk4QJktDmmZZRlgmWoWkDZwukhNFcw9wgwCWOpblFgW5ZY/WQGJS/PBqCY9UwrHJZFLKqKFHR6KprpjTBGQRHCextEEc8wxpAwGlKdMvIguq0xzbjwXAI6gZEush1ZtjBBb/Sp59+Zn+/C46TagrX4fWJP9Y0w3qUxShbsNgJTEtVC7E+mYSGbicJEqDqmra9fcAfVrx/ne3HbjGwQgi+JA5lwDvNcuPEuLUTKFCqCdJ5DHdccHDliWpSUbQEtMpqjLnEc9FqTPyRP4z5yBSpbWB0rkgCwKFQDSsWZ3RmZVnYQ1gRw5FFbwby1alENYakilbsgk9Jt0vuJVlq7hwLNHhROiUVdwKS3Keqgw/r/ApNfpxOJooDEZkvMCuCIx2R66yIMKiPg9XhatieoUsdcI7A/CPDAHwUeqCmDQUdBFoM2ECE8BLEh8JSRe6dTV8TpYGg5MRyn/XwyRMvlSd5ItL0iOclpl3e9Dj3UXTwSVW/TNWcVvRjAG5VBOh7z/MM8CEB4XkVMBQWrHHHWVpchD9NgvHbb/5AGOZLP/fF9UsXbKv6zW9+94/+8A+Ho7FluiB9BfxoNueSNH30SX3EBg8L3AfXMbGMTYPba/Z6PayY+2kLhpjig9IjylUoFVGmyHU2IWQ8jDpS38/l+/v7W6alN5tNAJlZYi+2nm06V4lxOg0zy6nCewKA1nFu6PNUdExHc6tWmsCKXyP5WVONYgNY61gX0+z7lvkDu+nHxuGkf1vXvmV653pbF/UGG+902qfWOAX9H3upmYSx3x+eXz8Has7vjyqV6vbee9V61aq4StxoFPjoA7i23w2YqfmxXwFVToXlmGE/TMfDmndVToYWrHICMANkkyy0zO07O4uNlsGknpKqYQFmt2BtZqlJ8ftgMFpeqQvhgh/nuXM8dyS3a14LUDXJpN/vztVPBd3B0c7k+Zc/H985YKlDM3fjzk1dtl3DSOKYUwt7a0H/WVrEfQ1kEfwuLBZysU4IbGDCMz8glgG4RSuHhuPsIw1rxHAZg8QojAFrFz1ATXmBBd+PogEpRAY7eEmcW7bd6w+pgXTI4I46rgMC0Dk4NCgbjid6A9RQVq9Uw90jI+dqusU4NIVluzIzDuPReH93sp398R//cRxFu93O3Shabre27t1bW1mBPSlj+/v7pm5lVAPf6Y033vil3/jq5sbR888/9/tf+yNMh3f7ly8/FYQJoVEKeErpGFmEF6kooweKrohOTQZqGFk4tmQ89tstuMlxGI5XVhaCYHT39iZcOme8KGkp+9WKxaqYjX4ygvHhbUYSO5UbgfWtLGAGhzteqbgAs6KQx5x3Op39JL926TSoHHhDHIRepeo5K3d2HhQ6uyjoKIY/FwESFZ9mjuMyw03CCA07RloxUqQMNFfVHwwju3DfcnT/y37uondZ5RmKtr7C4y/vFI5T0KIsKqxN0dEGlkJXiQ6jLC/FxJJaZCowi60biDGwakPHBjSqyEpyDMurtuMpAxWZZTPUfUGlm4GfFKMxxMhODj+MBgPMYGRJmukaNxFDq4PBG3RaJjHKrsGpC1QgDSmYPPEy/CHHol/JSVlyiOZMtX/MzkcVGbJivciSx/akB3xcyz+DKbO/0oIGEO9AESOjxT+5sp7Is2iYmrrD8Dv8CusepA4sSZqncMcbjUa9UYeHiF3gdfnss8+AxXj3nRtYfJ6qurUUx8081nqbFomRAu/B6cLljkZkblE7cVuOd36sg5O/BsYoPpjNXiwEA1Yg0XuEjGKyPU5upLxDRawZ4GdnSTbhMvRqVh4PjzqDW3f+8sypFyynHYS+XQH7wIdHlcXT67r+tiQOKBI/ySp6IWFYHSvZRdtqm3qTs+8yLbSq+2m26cfvToTbs7oNbbxQWc00QNJ6mkVZEsmM27pDuG5Ig+Qaj+AfB+mkdBzCLjj4KgBXOTPZOPJzmhuuhUytTIRJ5GBiItUJdsABcMDxdgwn0Rh5LAFasNyEC0q5ZVBXdfuncZTGITwpBw4iELto2Fmuq/l9DpEOAh5SieNg4pNGfY2EZpK5lfrig/fuJUEC8CWLwJEyBANroSVYSK+ZukwlksoyakhM6WFrhgZmABleJcvgcwl8YUUpaEn0/WJUplqORgOrZODcwXdLijYgqqnJqBLJ55AWSObadOHT2dJR4ow937mgxbjkKaWNqlVRggFLX6iud9AdWjngFoQAhyPbtoFlaRL0l2WDrdWwRBKcCsME8L0wvwCfBCoSIOazzz63Cxh893AwnAA+AnOXZvwR+lxOo1InksLKH2QUYLca5SA1bGfkGujh3d3++cXWsWKaVkP+RATjY7eZpPqBPxgMUj5YnKvaLj4aPwiSJG216pm0omjwr37/X33hlcFv/Ob/rD03x3lfU7wycPmVagVuNOw8Gg4rczgeAdCypiZ6mRY8G8cyzRRnKLk0nkz8sAQVHEy8HUuMnIAfFau+1iJgUjjIAF0M3UNDQdFvgFWjtLuAZzkZj+F111XgT5IwCNqmkanJv6hx1QFA22HYiqtXaKZ8fbA2APkwmRIn+IGgij3XlcoWFRNNCx4BooqrCbY0xHC29YV65IdC8SZubW6mCcYDQNtrDCNRYlopjGxwTNVQSSZPMJAjEQnIMXZuMCTlmAagUNMrgpmTy6IwLro6H3UolAyk7xGzgQTF41IRXfU+cN8KDhRlrsrBkKphXRYUjypmhZNdHdfNbXp0dNTtdu/fvw/eoGi1Op2jwaAPrtTptTW0G4alu269XodPHw4SOBfPRvQ1HA6L2bDYC4n+KvsrU/If2pCdHpEhUVUFeHvhIWxubJAXWidXo1RUlJ9gJX9iwZiJ4LHRUF9jQvoZORgGN4bR9+D+v9z+r2wDFmif6HcF3adZddgf37u7+dp3v9M5SD/38lfaCwvBMHM8baF97s6tby+dn3fd4XjYORp/f2VxgWjLUnNTDE1KUzQJO2vIwGJwK90U2ZD03OlHTXCQR6TJE21iambSDZMkNLl0rCrJDS3TSJinY15veizHEGoWhWB2ceIewHFL7+8NYZmZro05ZsInQcIswM2poZkpLhHsuzZ14RiOEWkixniQzgk2DIKzLtGJyZIYpJfZxHFMSQJYhIAUcEA1jqLwQLFj4pIKHwyObWhepdsda5bTG/sbnaHMm1RVrBS0CDj1iOB8VND4pgD1zJXTjVNamVBztpMUo32phhTmOcZREQ0zoSF1IpZCMeX4FV8q91iujCK+ayjDwItikuPh9CXVA7YAp3BFQvn5Eu+H4gqBVZgpFjaMZGC/iGZ7rqxVZU3//Oc/v9Wah9s132ycP33KMfRXrr8wGo8AiPthDDIQhuHW1taNGzeeeuH5ufYSY1WAHN///vcNHeyMjk4lOL1Myx9FuDbLeR0r/UJWQdQxeQqmAwM0zAScsrGxK+X1k/bhYwLTH789MYuhMqSlagnzsFAbOAABdL7K4S1UFrwKssnv7w4GwwFo6Jsf3Pz93//9f/iP/pHtOIbBl5aXvvZHNysLwnGcyYgcdY7C86HLiobtguYIP8i0LC7sGMthqW1ZsHOlAohjCA4sKELN1NIkydIMESV486r2KU+SKAyNBbOYeaSS2aXFYKYxVhbDtMzCfQ8CQtuojeCmFx9aWAwDLAalymIg4U3Bh4uxKYUwYG0b2HBjpnyiirC0ci58QUuj6mfRXNTqcIsAGs179Tvv3QWf+ENFr7O2REbBn8IDw3Mve5XUHirDjhYjz3UcnSZLIl06Jd5QZcRlvZNqxFMukwCBSkDoEN3TadaeTCEuLeLmKt6alS57UZZFVNFhQZ4y7afHkhC0n66T27KIofV6PRdDgsgnD6ip1+0+99zzvcEIMzxZ+tZbbxHL/uqv/1qzMR+DXCfxwf7+2tq5IvqnyoXIh/IAf+WGHZRZRm1TGUCpmwY8573d3aKebdYPWFzIT96VOv68nGcGK2i7J2FyMPI3w2THcptp75puEKN6gdCeR3bhVJs1d769szAfTwad3/u933vqqade+tx1QkLQpYw6m5ubzVbTdPq98LWDiXWufp1qbdNpErIAuopJ8GIvGSSb+HmWJLoQVs3Q5hPi5aQKCjSWhkjzBNx+vNmWi9MiUpKHIgu5zcDdB9sFYgOOlpq4LpHUwA99nAqha7lAJrUoQryEHpFeTHTE0l8dZ/sacEw1BTinnFiawVTpMxaygNeDfHqgSakUYx2btwNUrQy8wCqohZwEqQxjGazOL8Y8CXi4WnNubN4Oc1wSJi/Gu8CKxkBwquY4Ii2J0IuepGIamPL7KSZYMiZzNSRTtaOAuaAYjMKDIKGrqnnEYLPghT2gGNDiONaIZy6bDcmczZFRIlT8R7H4pewUV6JRaGp0otgUY4DYIM8WU3T0iKcLGkIA2PAzGIFqteK6LnjIWBZeOHVRBJ8O+zi2Y0ty5crVc+fPt1sLo9F9osIeCdzVR9VK0RMlkISQWccJXDbHUYKqa48ZuglaotcfKuoTTC+SKbT4qQjG8Vb2B6srANUISlH1RlOnQnIkm8mInjEVMYS702q1QKbhVn7/9bfee++9l155PklDsC7r62u3dl9tNBsg9H3AKIN+Uk/MEtujO19MRSrKkLAFTzMc8GQdxQps4gAKNFlFdw5Tel5No1b7Znjr1bSxolUDmSmU5sc6ReVAF4V6BayQ6k9syiWOw4eZVpTECoU51bzjYtpQ0eah2rSLG1BwVRUxuukMviKYVKlUwh7aK7Clh4dF711ZRat+gTVHVcIAKQhmHXgnSzhmKfDjzMa0QBAVMMZm1H8qBTNzJLBULM8o8oqXlFmkZDI8foJFqvuYWqpMhxR1tkVci5U2TVEx8rJwi6u+SV2lvbEFWxa0v6pcCuWk3gC3cn5+HjwCr2LVdHL9+tPv33gB7vqt2/dAH+GsDB5+kiVXBNxQXMv2mCjE7vwZJeFMMD7BwT+BYMwSMfRkRS3ALAH6T28YZF5kNSpaTLRGfTxpkUjdNQhtpRnWtjje4tpa1fVioh026uQ//oc31lde+MVfeoVE5Pn1/8Wrb3z7fS05f2m9tbJ+r5O0z2QNUo+J55IKrHNLEvDeR6NqHNgmQEDL8vXhiO6PPw8eVfccWSd3h86doZObnYYd29zmwqX5q/ffMBux25oQ54jQI8E2k7msowceT+VQagfB/MFgKRu26/yb/hvDNtmx489X2+SuWU0veoMbgNTjJTI+bXZDSdvulR6NN44ubWvza9Usi5mdboXBkJNfvrTOUz+Pam5rNc/0w0lYnW8TtxoNJ5QbdqDPJxUzbIzu7K4bV3u3yP49gDuG5S/EjN23QIpjHfAQLJRcN6WmpzpJxMhyM1v4rDe24poZ2KPdleSWO6kHemuiaUdGI9WNAzvRSbrO8taoe2nUu/nnfyqG/Revvziu0reT+M8Xlq653u6tuw9ev33O9VYuX2amZvCQ1r3+eOhX2DgNk1S6XiP2g+WQPDDJxm6ydrXdzQLdjoXMDTfmPAK15Y8Tw/Bs3Q7AO6A6CO794fadzTtaLo2KOQgG+VZQb9f6w95oPBhPBosLbcfS97q9S089c+ns+v7mps20EFSPTJkxBmQ0v1AFx2Bvb7dSncOsZaFDEEnlan5SYa8qx34JLQyIagnCGKAeRRMVhGcTPwL5jEJ+48HuKy9fn65Rzhk4MiwWkaEsEiuSbwqLlf7OI5D5jyXzXfABSiRcUur3RBUYGD7LBGsLeqThOGMwDru7u6+9+trLL1yvNI3l9TPKd8doPADicRDsHu42Fp811IxaqUqucuW8I70f1QuSP2TlVAOLUXmidUhVNlRTGk4WZbZK6al7oGl7e3v9/gCtVqsd7u/BeZ5aXSWloYuRS0TVzJbz7pUzVYAcUIwMYyBYXq5iaGXWXEhlnNQ1qqZQpY4Ln31a4hpGEVw1CUOMjBHS6XTAm6dclWZJOeNoPk5oz9T2FCEXZgO5mOyMFzSKRJJpWTg46xWvcmGhVZsMB5sb8Mp4NIZ9RqOROzd/5eqVVpa1QZt6HokCZFgTZTBH8ZmSaQZJWYyymeVknqR8frQo4BUF/wjmc957911HN2/evOnphqtp435PxGm/3/+DP/iPnU4PHoWtEuFYIUZos1GHK97fO+h2u8NBNBwNc47jvdGbSo7rIX7kbWrRZvkYSeDhSvl8cbuYKn8srvFxD/0JBOPkZ8zi4ISU2BiuP9d1CbhC0ixJc8J7zM4JjqNH8Wf4kWarubi0uLq1cbC03Hjnrbf/0zd//0tfvnblykWeDpz3R62xvmi07JrR99Pa3Y2adUuvA2S2sX8rxwHDjWGHdrpp0sMPbFYNYluGaem2Gk2UpXEC8MOpuDqG+LlyuHPFvIbOKDHBRvQy434nfTU5fG+vt7OffGuUHkj7qTi3Rr4eJHANRgLn64wJmxTxGvDnQcm4jgXfsyQCl9DUsXuDItc/YAyCkWFVWMRwRAPmEpiaCICaTbF6REG4vnIu600wVyLZvfvYP6Aprageq1AjpLCgjGP2jmpFAFYer1Ecn0xkF5M1DgUsBSAoz40UNCLRJbHydK5dP3t6ueYHG7kcD/tHSZxVXSqSVs2tn1pq8kh2OjKORRBlOsFshCx8dMxrKCp1hpOMVLULLwZbsulDLp8wKb0t8A1U6xfI9NPPPDNfb4o8rdtgw0k4Gq0vr4LgvfjiC3fvbty6v/HaD958+43vb+wezK+urp463Wo0QFYPDw72dvuTCfi3ANo9JZuPJxhl2EBOq+ynnt+d2/eKJRpGccVxNFzhoIm0E/2AP9L25KJS5cAgUlDGgw+N1UFpGgSBN+1zn0GgSrXy1FPXbt26V/dq3c6R7w9/8IMf3PzgvWF/+/DwULfNxfFcfX5lzp6DpzMcDObcTKFCDJBg5UmlWicLJFsCFLg97nMOougpME2KSiOukhiajn1IiHZAXam5SvDRWadz9cqV0y+9NP/SC8Qfthcbdx688a3vH+D8BylhlRfdebRkv6WqQAgtFVNUrUTxaNRMhIwyj1SMKwKUW6mU60dDw4UJtmKSkzJZZTsFaTaCzfuU4njfBw8eqMaQ0gNW45YEVwAYvHdFs8YKqodpQVRpOFQ7BE7KQwWvcs80x8F0AI+rlaqO0+aDOIkL7x+87cXFBgCbonYgKyaEKISDhY6ajp+vWk9YkeXQMF+Eb80VcyMThTlTam82U0qxh2AaEScP/uEf/MHZU2t/9id/3K5WQVjhA+bVEPsbN94PApVYUBueUpbDTRsOh/BEDNOE84fd0lTM8kWPueBIYb1KMDdN129vbxdGbko7QjORmY9Pq/MJBKN4y1S+T/h/OGiEAJAFv1faDly7Bgt1FL/uta+pkdomrAlCXMQjjDzz9Mvf+fYPxoOjy1dO93t0e+/94bC7v3Pnf04X6n3WuhM0Zdes5ZMkIr2QjMdk/RUyzMhuN9ndG/XvJMFelm2C1zS5fCb3mS4MHNfJqUhzmeXgxrmWhesuz2IQjERxzuomhi8auqF1zPaIVLPR6B17UXv51/Tl587rZkJ4lcQtLQ8ZcVOWx8ZBBu4VrZiKTcHQiOeY2IqZgZUitsFEFmuGSEJwwbGEDnW61FEwCEZYYanqDO0mNuFlomJ7WEyacEas0TA+2I9V1aGTq14JxfOhOJ8FdgUWzE5Y6XgCZhcBoo65kJuup5kAb91oYgrqCbPCtbVabdWxqR/v7XdHUQYm24eHIbKLS3NwkqnfHUR9TsJYT3Qj9XChaAIcwwxbotJEEJz+YUjTBtTEMxWew1DdNJxSCKWimZoSnwtdp5apfe7zn3/64pVh72i5PQeLneaZxbR6vdFsNgeD0c7B4eTdG34YJXFy1D3a2Ng4tbIyN9e+/vzzllkDi7Hx4ACOCJBd1+3HWoXH7SXH3NsoIcOBH0eZY1m6VtCea0Lx1z1uOPiJWQw6NbRwhqCKXBccS0dXrBAri5cIckxwNZ0EjLUA812tsJWV5d2t+6A2QKUdHMANQmFbXVmV2nh/f68zfmA1+DgKDad6qZuubie9TrB5Z2vnwWbkb5raxNA7eS4ri400duE6EBXkIkOOYOxBs2zEswTLNeIUQ1KYpiaKG6x7Z/PwKLlYyd577z3JskrVvnjx0kaayiTJVUEsKcufUOUITGiAHVD1pKY5mYAvRHDOqGHmEahAEsURCIYyJrjUi6lZ6PnMLIbamq0WGY0wpiUlXCxIOitddozmFfN4Meql8AwSrSEBhhojWM7rLoWjdK1EWYwsBNIgWpa5sLBgWbbfAw8zgTufptgVrCvWQPiMMMC5R2BFDbAxYQB3KVXt7LlgJfWJ4otXnYYq64IxraKirIQysuxYUrkMNaUWNB+gB/gV7A9gM6F0AXxEOJpUq2J5eZlSpEsFVQKm5erVq1/6ImzPDvpZqzV3/YXrWap1u/7+7gA8jDyPHrdd+4ddqeL+JGl6dHTUbJxSnh3cSaQmEehNPd7218l8F3cME6HTF7mCxwIEw7Y8x64YhrvffeNKetExloXwsHRcWHmCiCPNyFPXrn//e9+OoxBA79HR/lPXrtVcVjHrmqH5R4fd/Y4VhX4aaDaZa4t33/0zIm2ZmU6LrZ5tz7fP6FoShtGdMaBIzXRtU5gkJXmUcHhISeog+7+qoADvKMOsBXr/kkW37ifB7tpTq+aXFi65dHu7s7PZe/cWWb3+sulUnYFVnRA3NPQwobJraBqOPlUiBuJhgi/PY8AQy606JprzBNMKSS45oBwXGV+JQeB0iYWRZWaCfUJfPIc9ZXWuPbi9I7kmMgbudRgTZmsZd9Vyk2rkGKabsa9JFZUaSNMwDZ0WlFHKYhzoWjXXbB45WViJ04bOlkltgTWeb5zJB/t7m7tWltcc72A0siV99uq1BTgfAcohDmSe2TgFMLfAyLC9jUPCpWNWsJWD6HDymZQB4ELAGKqvW3A6nSpeLESsp0R+Ig2nCMLVm5YGfkGlWq3Xa9iYZZmuadZsO/ED0A43b35QRNZBXLE019D3Dw6+8+13r127phKmBnikWC2apY/u3fvYbeZKlf8WwosJyu3tg6WlU7Uq7pVlwrFsQWZ9s4W7P63Kn73yQ9sTj0rJIiCDJLIGtnT1B/04ThyvuLPlHkVw47ln11dWVnZ3w2CCwZbFxcU8dViP1RuNhMyzIHKarpNZ1CStVguearUyX3PnHcMydZqEo82NG/fv3WfPvaiVU7Ow7WHWFqMC2xg4UpW2HLQXU6VEhmk0rRamCm7evHX7NijUhfnawd4YNicMFPMIKTJtBcGHKMcjFa0Iyu9nBL12jRX8l6BiVVRqGrmeDiJSLof6uUhbu26/33dlFfRxvz9ATnFlCwpdPKtnlTNRmP1wXOaK37LClnFFU6g6y0Fhg71qNht3tpEVE+6k69iAJRzbfvmll4i5QSLwZGJ4BWslk0TDgXp2pzO0wMzWDF1zCjOgmu+y4oOPg1InOzrKdAZCMA0LxbDYvfD1QtBuoICwVIfgAKk4fu6559Ik9zwvAmc4wbwTnCTct8l4DGcPNhPAABgNgKCOXf8E5UxyWrssZ30n6kzB1oHF8H2/Vq2UPHGz5pLH2R5fMGatK8d0BrP0OzhDcI9dmzRda6HqrjZrLEnj/aP3G+2WYTTyFAXawJAIIlpYnecuLu7tv7O43JyMW//6X//eC888J7/0Yl4X+7c38nZjjNGf7NqzF7tx1Dq3UK+3b39w/2Cv9/abty9fOKeZWv2VZ1neGB2kICw0piTgIk79wbDheiuL8yT04dSyNE6jZGFu0QAVLsgotDojuvrCOgAFc+ni/mjs0uYoHE/e3b5aWZ2P7O6EtGNjzWhVmBN3x463srNHnCuk4lpslFYcDSz0+bVlAO5m3Rsc3IJz5DnBPG5nIlNhL9ZH/XEsaL1aI6n0Jz7cFM+0iR9VrEo2op394XiYZVht1ebUzopxylg+rCqRVGmSykKiK4M+loLfxWQjlfgF6c3nXXu1IaP+B7U4vbhw9Zm5y0vRnVd/8KeNxFlvtg53D5b95JXLz/zmqQvE73c37iWZ3lo5c3CwNeaTq2trcytnfmtpff+9W/39vipNFUEQjcEpRIeT3PzgzoW//WWwH5RgfQ24TDyIFbaQfjCJE27ZRjpOur3DsT8cDYdwYp7rnT59+s7775GsBad7dNQB8L2wsIxv1wyjUvngBz/4b//lf7v6z07ValUQA/Cv3n33vfEoXlw8A2qiXl8At+6jl9u0bR3BvpreXKTuWVmVwIpCJIK+CjZfNuqtb37j1f/it36dqOCUZTrqB125M9OYbiEn9DiP/iQE42M3WhYWMMCg4PhiAJsFvW7v6Ki7ML+mm6ZUHX2oXhVF4NLSUq1WGw2OYM9qtQY6FVRLrVZ3bOfGvXeD9GDhlNPpHN69fx/uTqs1Px4mVa954cLahYsX4ZHEIYDkXE7HyRGVlJUnOiIQIqhXGGVlY4bav7xBZbhFwilVDBM7yBX8VXF6rvrUix6XshKsOKZhFFOlaVHYBBZDZVDU8A24MFH0b7CZFlSWg5EQqVrBIo1GQRjy4pmDo6ezgoP1uD7jY5gK1KdjnjmKos7h2JLp6oXV8+fPA5yFW4fjcphLcTWYYAlrVeVMdI6Q48MwJsEA1CeY6NOrp4hpCxxQmKnUvWpsYKU1KNobpnmS8pSKJDLWhaD4YpgNkFxBQPi7v/u74L6+9tprjOcPPri5trIcDEatVhN2GA4mh51OBvuOAFGBMcHufAXG2MLC4tmzZ/b3+iZWqgefoGRj+vSOT1H9jsQxalwBGCtc28qqH09i+9G3TywY8iN+kzqVFXBjNZKbbMUzrtYqFmnc9rP3O725hfkzhHjM1PNUWBrcnS5Y3aW10erZfBL0qnW6mM73jrr/3fd/t71ptdrNq//FL0bp4NbtN+MgqV+58PbbN64vVVafOsdTevfND/YevA9PqllfneszNzYs6TLAGLHkMVil3LAslVrjMgcnNpYIUQ3QhuBVH8hztwEssmfqvH4zSwOy35ZxJx977ppOK0YKSJAYKdcjjURNLbUSnupoaTCPoeOlZTWXuEjslpE8wZkxEbEbWCMupGbbFSJ0QS3MPYKBkpoKuzID9PwQTAeLw6SzPwDkrYS0HmeJYStKUVoGTqjqWONkygB1os25+O5EmzZxqsFR2+qtzQ1/4bTxXPMBSe527w0qw42GfaGeZvVegAaq55NIbss+02lkWIcBSc3G2fOXtJVFctjrRjnAKLiZHKc0Sa5TobFExzrwDEe3ctWJzBQDICnCtOhEFZwoGIJOsizOs/j569e//OUvH+7vPnXhYsv11leXu3uHYD2Wl5fAi3m51x9Mgr1en5oOvIgpTtWuvbZ2+vr165Z1v9cNipkNM7/jR15/ZTiqVP6yZAXKEpkksns0XFyYK4LMUlHyYfvNsY8zS83IR33uk8YYZXCKmjrGmsCyWWJ+MpmAz9fp7S20T0lUq+WpDKKBaVlnz53r7PVIFsqM9bu9ufbcL/3KF2zb/Oa3//T2vXdWVhu2Xet0Op7H3r9xK4lvNeu1xYXTp1bOwT1JYz3uTExqFiy0oJDhFuO8GETemIFO8RXk9cBXMErPiwqfMIrkUA6Hw1yGKjMO7gGy3CgWQFSZGFlXbYBZmhkGmc35Jjh/UUcGELR9mDOJYlLztCJVAe6+am2nakRmmcQoGs3gJsCtAUe/0+nCMgC1L1VxgJxS2xBSPsUTjv1HbLmq0nU979rlpafO5GfXlkGR9wfDzc3NyXhSMfI0T4uZnd1+983JuFGbCBnENUNWaXux3W7PwX0AFT4ajeFegX5NU46EC7ZVrC6wlMoUpIp8pOjzk0VRbYEuFCBRo59A2ZjGd7/73eevPv3uO+909/bu3/jg8Mz67fdunD9/DrY04Vs7u3t7+7mQhulYZsncxag2P9e+ePFi98ifjHeLIonHXWizxL8k5CQYU883Ozg4fOqpOVK6MJ+kXOoTd/CJjzAaeCfBz2gSjM4Q17BJBVTMGxqg2tG9B3txlPsriysW00EraaTTi98B8LZ+Jd3dT4KgGweu6cYjY/h/+3//35cWl77y5V/4wle/svng/s0P3gTV++YPxHPP2L/4pc9VXO9wf/T97/4Ag6TWwjlxymUVT0dVnYdx4ofgGDl6wdaMRBZxFIKogKDitWbstv3Mq/bKMn2a+fVXJ6Zu+Re1cFMbrdrNjkXHZBjoJNSSkBvjdB5b4LJDQ3F06EgqgpWyjarjWRpBfsIILUZM6jWsdMBaFdNV4+MNTbcJM2Qu4f04OU9oSRBb3A79ZDzEe6XrlUQ62P9HosLXLVxnreCEmuKJMohS3HgJ6povkS5Pxpe8ym9en3/+fED5BvHHpj5apJ2QxK2gXgtCq8cWpGkOUkqze2P+wWRsLnkXf+7awvl17lb6w+5gEPSCRMagOWiW8kxFhHMiE4ylw5VlSQyCocPiLxJoTI2nwUZCNf0b6zMNpjtWterVzl+4eu3qs88+13DdhVr95evPz9cbV69ewzAGJ069fuvB5ubu3uLSIkhRUaARRSGoKdARR92jgjbbtuw4ebwxAMeO8PTnMqJMsLPvYP+o2KcoP2c4qoo+VKVb2uNHgv4najFO+HFwA0F9UtPDzghC4kAL/KCv9+vNRtWscRwDjJEoEKB6vQ5GtrubRQPhuM7e7v1f+9Vffu65F775jW/83v/0bxbn51aXW2un12s14+6tnX/zu99wbHL9+afOnj07P7/EZC36wRALbEHhCcwToSmQwixmYiifHkQD+UEA8iPex146Du5DmvEQN4dhcbdKCAh4lIq0QqEOVKWYElHVmscWA3RerVoD5Ud8X2KxichyvISCvhZpR9K8zLKrqiq0VwBAiY6DVzjzJ5M4Um2JFBMIqlklLB/t1HZI+XEaDoM/JAWDVK1WqJ7mo16uEsnr62f6B/uZnw0GQ2tAHOa5sP40HUDYaDyeW3SXV5Zhi+IBmN9xrxcEgZFmWhHHAy2OnR8qgoeTBZENpWh2LJs9aEliI8p6YtD6FJYzOAXdbli0HI5GI8XvqEURInUAObblMtuJwaRysXPnzs7hUbs1d/qfnhqPfcGHt2/dfu+997IUpN1SbZiPF5gqy8tKiZgOJFQsCHA++/v7J3dWmPBRjVAfvT0JjCFPfME3rmPbGsk1alg0rDRBKfheRi0P3O7Nw8HhoKLbTs7YgTC3OahMvbp42r0wqsLzCBOWV4yvfe1PH9y+dfXCM//kH/xTkWY333+X91j31qDNzGdeuVzxvGZ94a0f3OjePuCpc731vO1UHMMlMctiLJQC5902kTUHyx1U9BYbmDR0peDJ3zEXbxlLvndFOuSBLV1Tc9j+Bv3OeSxIPOpqiQ/KTKcTrMpwM2Ts38ZQgVSF76iQhOdamLpPY57iVDCsB6lWVVABpEcXMlVFlFgxhdIFghHjWLs8yeKUTcYB+GggDmnCopjXqi6XI1pUkeG8IjrLMn9IMuAPgD0wqT7uLiyNQU9U8m3ZvZkNuwAUsLwia8rJLh2JejhfC4y5JHG2e1hpv7Skm+12c71WX82o1/OPDgY4j0MkwuOEgpLIhRp6z1MmUkWEi2XrqbJ8hJWKedotW4R08a9cgutpGFqr1T516tSZM+u9/X0RR5aFLET1eu3evftra2fgUhJF8c88TwQ+Mt4iFSeO1wHfFRxOEC4hjNHId93a462/EzWUM37FwmrkmQB/NUsV74UgU8/9JPyeYbdHKqAnaTFoQThYnl7B2KXVaT01Us/zHHsx8N29g4O8k8wt2JztYWsOkVEYVioLZ8+2g27Q7/d3/fTznzv3i1/69a17e1//+tdBAWdx0Hjq4tr62pvf/+CPdt6F5fOFz53TdOPatWs1byW+FZnSBKeeFAQbmaLY0ArTKcR05nzRLCFUIAgHzMDuJs580JERRCrWDqKKrMr2Bsws8zJiU0alSDm1xERyT62I3RSrGD2BqGD0KAIgZVGnagXBhZQzhV4SGSFpFhYpYUMfT2dtiXJaczHLZjzqJoPMra6unjt3tlLxkF5aAQMAMB/c2L9/P1oxG6uVs8tGay4gdIgCg4mC+aIBRofdxuNxEAa+H5jIkCvLZIqqqpUYwlOkGwWDmjzpdWCfkmqaEhiPylKZqUkagJ38CbwIJgsAbgL+EJJwS8+rGIbebLY41huUeA/eDcjGtqxGvbGyUtvbu769dSSl1e3CWW180kUnp0uv/EXFGAVcqRr4PMXa8mG5+BG2TywYJ9hzT9ShTM2hp75gOyPlQoNtTeQwGO4IeXRqRbe93HRG3cGoVvPAh+/2dhndr67Uz32hlzYebP0nuTM4+C//xb94/pkXnv7iL/rDccux82BoxGMw2F6dfOUrv2g1z9/bGf/ZtrA071Ll14e7k/Db7/z8+lMs7nq1aDtd3qu028acZRvD7T8xw6MqD8404zwc3zTM+vjVBdIMG1dRo2TmnFZrHvz5nDUQizyoJhFIzZCc2aoueNY438l4aq0ubr3mXzlNlgYHnhjXZWrw/SQFG5VagcZvkF9dJNpupMvEXvWI61OBEwMsJHqzKqE/F2tJWg2OhJGd294e9frNKB2kqVazPIew0WCTVizQcZrIdQBJjGLbAPVSzd1PDNduNOpLkyRyQRaNfDLarJGDhBx89Td/62/9fBAM34+02F1u336//uZrw8lfHFzpxF9hwnFub0V0e+WZjV/8W38ROnf00+ATmv3+4jcO1+blikirvWo1PaWHZjY6Au+TCk3QQZZOcj1gNtnRCBheMqH1DkX8ZOmi5XQmI7ieLBWNMXXzSkLlJIsOaDBiudvu3zt8v73Weuudt6vN1aHPFpcvDnqRa9uD3i4Iy7PXlr/5nQPAMy9e/+KXX/6CZZsTf7SzQ2yb6SZP0+DGzTewlI4VnPmsLOKVOn5hw9Y0alSGnTBkpwJRRV4DC2ngrbxM8RI/Da9eOPv+g7t393tXLrYN9PGG7Xql7OJQY2iRboWUgq89QmB+7EyEAMdds8IaUo/9KAsy7odY/zkAFQ5eKRfIJ+tYNdjNq1TOnTv3dNdcXno2DMnK4sUkMG/u3jgE5yMJdu682e+TM2fMAgCACeKuQTP3a1/7WqsTn87uXP2lRq/XG49B/ejg+xasrqobe+pcqjsLcGKaWC7NcTHIGvsWahTWs+MgbwW42aB1wA0DH3o8JlZEipHeAF6QVLfAkQrbmTgTWWOqGCdPE8f1iEiwTj314ZhhGFGhw/5+LwaXMsRsBnomyK6Lc1uYakBj0yxC2VwAh3Y9TxUaRZNwQkxBbGGZdl1UJpoPl1Bk96nIUgARjFWrtVA7ArfezQyVcACfbby1vdXhzWx+iSjTORwORTAMks6cP1rwR8tYFJWxoi4Kg2dI45XzqZ0VvMwLHBcwsiLNjGGfAnupk3j/9devrH7LYPb777/fMNuTTm/n/v3O3rZji0arGqfxnTt3uGq5BQSIxDGqlKvVrsWRaLfbYEJPra7qhtftDp/IeoNrj6IIbt1RtwuCga98ognHPwFS53lCKraWmN68lS764a4fHaT5EReBprM6eNmu64+TXm+o6+bF06t77y6KvtS74/l4yQ55uGfu7exub+9vHDxVmV82yYsPts8N/azbDTqHo+2tu8Zo60w2NpMdmkxIMsExQyJenKvrGqb20iTi2GGrYV+YZLlg8DClSFnhvQisw2VSdUWAe52ZPDfBgw4TaxQ448gTwqFGzfFGyPXGVpjwDF0KujCOKoTnLM0iwPN2U2eeoMxgbpxTHnlE1h1vgeie1XM7B3ujgT85CkhiH07yfgwWx+YUXC9YXTh0wuRF6YgSClZkvbHHlWHheu6COdHMak0L8yBNDyckXG4Tm3XTOGQRGCxQGbkxrDUSYxRrc81VmtpJnEu3ckTrO5keVOupXkHWUBZEk/082jOTvaZITJHqccqzSZqDO5aFOItDj7kWqNkXGGHLufIMS2cUf2allyd4UXdTUJXyVaRlri8vndq9uL9QXdZzSbNsYWFuebk2N98Y++Ol5eXdzsi0bJDMt95669lXrrfaLbAGILfvvvvucBhuqjlVpuk+kdWmG+ZkEsJa2niw+aUvXCZqSJo80S33ox7niZzNx2wSFJuhmqSJUTGrutk0HdCWYgTGOAqPOh0cTCHNIuADsv7OO+9ubW3J3mS9vdSUZv+o1znsbG/tEceCxbO3v/f+gx0/JqdPXTx9+rRlWaO74ytzK40u1qXBQwRLYqLjgZVRMVbWolNfNPrliio8QRJgNXpLYApXFRygu1yv1ylLAj/1JwRgTzHiFd6YIvFToeOTNE9V0B1dWBdsURKDqsc54lg2jjQiIG31xcV0FGKnXjjpdDrwJjhy07bv3NgG9Y/JacNlVA981M62bqHixzo+jonAaRaoqL8obF1RdaYhYbRuEfLlL39+7fSyaUwyTeNp3O92b93yt26xDBBF/VSKs6ASo9E0mGkIY2FhYYxDqQigAh6GVpKAcTIt00Q6YYxiwy3Apng1Kxz+U7KAdiPDGQQCpw0gkQdX3eTHBVTFD3CHDV0/HB5tbW0263Ow7htWu9fpwxMHLDMc7p5L1zHeqwqA4RoGg+GNGzfgUdRxagz4OPi4Ae4gz4vnwf1+IuvNwpEDkWdbG5sbYBQNHR9QnseG/ikTjCypaRnBAiNtgdDQJmcsK+CW72mj20e33377ndFovLy0cPrUGUB17+8PDj9Y8Du1l5z8zFHK7r5Xm/ir1LlsX38rcSz7FX35JVtx0pw5c8aRqdl/zTJvvHBp3rZ744MHUW8HiSEZTfxeo+XlCfjnAUBKw7apZmW5GSEZJhiQTGdq9lCWMnAnMi4TbumeTFgc6jhyhqwGfLEbjGFF9H0742PJl5LolGRJ1V33qm2u0S7vwDrKqppsn6daLeETh9QnUvijpck4tHSDZXTCtX425JEAfLQbeZ3cG7GYmq7QDN+M0ZJZOksk1qpqSPbAdMpxLLBJqC5NPQVUlMOppSIxBIuq7bzhkt/+6rnVc6GTpQ6SeBrj3Wj4Xt9/h9SjpcSv383YZFI/cOfeMyt3zEoKX7mLqt2P3VHQ0LIVDyx45AUjLx1OhA+mE/RFoJk5cwLNjsmAYA8LQb0wrYgpYtm5mhstp4Fk0GOGadiODosbnBZ4pd/vL9dPDYeDpVZLRQIztNUECYdwtgHoGyK2t7dv3PjARNKjGhzJQfLC2HH0GFWM9UTWm65ZYRSbVfvwoOv7xGkUJTnaNJZwQjw+VlJ+7IJhzq5XFgVBGKrSCZx5/cKFi6DSX331u6+++ur3jbcqlSqVgFoBV4ZOqz5fr3vpOjyAnp8eBmyVtcj8nDE/z0wzjKOJ729s3b/5+uuLbggKtVqtbm5sMIy+U89b0XUd9FqiNoKjKpBoSFGpJ1yR02hFf7hqroNlAw9yMhG2gybCcXLwSkfj8fbODrjFe3Gjc9hNWMqsPM1925Vxs3YnCi57nj0etm2D1etYaavmuIJJqpw9axzsB6MxnOFg0D866oXDaNyN+odgZibI6S2YAidM9dAIuGANE2cSTFpZK4qBIhzyS/FkHAPwr5aPwsifhKZiuQzDIzbpu0muqaCWYbBWqwKLEsAPpRhD8/1J7OhcdwHkWJVVqmbLgpKuetVGTbeiTM0PKRISqrqdlkMLi6CishjY+MrIlBMEh45PeXHLhm/05kENX7ly+eKFC6987pXv/Plrly5fqpn205cu9TsHKyv1xaW2H/rLy8sf3N7OFNBbWVlZWlq8ePFitWJdvbK2v/eb9+5v7+317t7d+kQ93x+xiaKIWyHY7tHRfAM8eZXHkI+XQPzJjRqTUie8RmhNEUDgGLm6w37+lS9U7C/80R/+yZtvvgOOxNLiwlH/zs33v/Wyz8xl42q4NTc3fz8ciL3QfenvvD6+9YN3fD9Lojxqz9XONPXP/3xt8zVQyoGnieGgc6Y5v7934C2ca9YsyWOe+QASGZXo5GhWHptxOlK0zsJgSkizVIMdYLGC1+VnttYwWDuQnd0ja/coufkAnr71QT+/vUvM/fHmRjYcR6ZN3q7ukj556SxZMsgrT1+4YC4xQMHIC9vU8uDVP3vwl9/4Fsj63Vudg10C63ppjpiaOd9Y9MdkEjMB3hQWU8AiZiGXsaWrxZapcG+GNwb75gGCjEElL+SCsNQGkG3080WysEb09M28E46GozQR+lgb3eduj7bNxZZ1JovmI7e1vezdyJO9aqO76E7G0gnHIG8NyVtUrBFxmuYNDoBnQrIR3J9EGj7TxoALpBlJGuaARjhWgU1LLYXqVyrba1UwFIQJMxlZqppsGfiHIO2u404wdxkHYQhyeHh4aJqZpqO7qlqajCwmC4vLr7zySlHS0h+QWtUCITdNzO49ePBgZWXtiSyzNAHVYvCMRll+cNC9enE+A52lsxMG4mQN2iO3Hz/GOFkGR49nXoGHGkaBZTvPPfvc4iIokj998823wihkrNJoNM6da7fdKOze8n3fdpxz55a/F0U5yVut1ulWYxgM42QchL4VxSBOEzSZSKhUq9ZuDG5YtVjT9UyRoRVzMDCtQZkabKeGutOSoa9ke1LeAvau6qCCmR/ku7u78LQ6nW6tXl1aOj0SieYablWnWter0Pmqy0n/z79OLtTJSgOtimWoYlucoaL/f//7/35razdP02vXTl27DN4ajf2ke9jf298H6YkDcCyIrYlGzYGTyBDCaspZSbI85HmCQTMc26KbWgWW2k5vKyL5YpVcvLL0+c9f/+qvPtNq76cRDUfYQDJ8EL3/Njm6RRbNPXfp8rjbZTWHmBU17w871Af9yV5vDzl8RVhB6hSsBIBVjR27CJ4J9gHTgr0tzxmbTRopbELxAGXx87QCFgQlK8bDoGwgeAMnvtFs4NwPkHiGw5bCMHDsFbBgmqk1m01EFHECGAMgH9hAqqaeO5ZV8SrLS0uwlG8vP3hS6w3OS9eLaR75cDBUr+T2449z/fFbDPZwpxTCO734XNe2M3BnuZhrrfzar/wdQ6/+6Z/8uVEJK3Piwf3vfOnppdNON+jtrSyfCu/cWDpFrrYsy+xOaFBraBWh61zoVUe/YXc7/dbzKwPt9tFRZ36+nXtmlkVGvXFwuGNZRqdzcOnK00mQNGrzgwe3mG5InmsqAtSsOnwyvvPu2x4gQq826Y/iWDC7sTfUjo7Cz//833nrgw/CCQD5xWAUZKHmOmctzEpai6fO3L/1A94m/9O34ouf7/ziV16MOhGJ9O697h/8yXu/9Vu/fffO3f1+GEXJXGt+mI1Dw8xEZjnWIOxIKi88+8ytGx80anVvrvLe4cGv/tqv3b7znlsBvHgfPChYMONxQGVWabQ4jwbDkV4jPD7QDffKLz9LJ+9UJTUrp/YPa7s7N/tHxEnhHlYPhjSU1c2ofsBa3fmznZYRkbR1qr7qRmJ3p6UdvbJav2hT63CHHuzqGulnsWaDYdL6YCFsJ6F6mnDTcHgY2S45ODg48/LlcRiA8aASaeZ4lms5UqJESP6ANAs6nFyQmqYBvhZoh/X1dbAYIO1F48DC4qKm0zgOL166JP7gLwhDt/D1773eXl146qmn4Pb3+n6v3/+X//JfEgretvmomOpxtJ1OU6FK5TM2I1NTJHK0jDup4iAy6PtL85W7dzcI+UJewnr2WL1KP/k53+U27XBAbxvkeXGpDqYjS/n3vvX+PcE7R53JxKUGqKAUdgXlJ2fqfcbjqg4DfwpDTDjUarU8ztCsmxZ68CpzrapnmKbmxCrLIMpyMpXHwKraXM1OQqc6m1oPxR6jvAeuqPXg76qYFFnDQbOC8zBSNORYPZGSIAjgGCCycNjhCDR5PgQEOhwEfhSHic6M4WAc+hGCa13GGXIgYIdbAqvIQorbnBdjuDRDjQ7kuaFy0TPOQTJlVynYBMGMiCjJUwc852rFazSCKjEW6heSuJIFJpwWaOuJxgLLSg0JSzMKQ1NR+sI1oyVBytuZLSDTTPuUZqP8qYjSqltNC1AhiZgyWc1QrHp8sLgfbDy4d/det9vNTNHZ3dtqNvf29v7sTw9qjYpbcUbBxA98QqzxqA9ft2/d7vf67fYSNr5Satm2lAbSlD4ZiIFnjmNyhQ4rIQxDcJNVBOyxtx//qDGtGGzOTnyVbbpYHcTUU8Dsprz8zLrbYIE/f+PO0fbt97b8+edq9Szo2RO3xYLlMcuQP/xol58dOXVA3AlZiIhsNHq9rTf6IWkvrnXv3hsnvFHDRF3KM1g+ueDgX+q6AeAWf0k5tTUqNZySmQuZxrBIZTQWZCwiMwf3X+QRp2OiBcTra5Wh8CKsApQaAHjD1TNDxPlEgrXmE058pk/yfG9CgsxyzTmSGqOtIVxglttJZgGYjIkeCMeXWYiVvsKS2lhx8fiE+yTTZAwe5VATPZJ1RGLntCNFxmjF0CemDYg40XRB9NAgkUUsg4xlPkzDhT7rdYOdvjHsaZ0H1XFPWyf1tr3cz2r7TmuTnLvn6IeewXJGx3tC7y8Ndk4no0WTnI3pYt6X4wH4azhrU7KJbgwIAQiSYpInJyJzkxT0MgDlTDF9oo5gpbJAktwp7J61ueIAxTTb3dnd2NjAAEYyAY0AAGMw6C8vn6l4AParpufMz813uhN8j2niVOjAhwcL/u3CwsLTTz/d6QzhHU9qvfGc2ZbNAGKG4XDgD/p8ca6Y28kI/aGS8EdvPzWLUcxX1zSK8Q8ciYVp4MXFxS9/ef3WrVv3Xvt9EHdzoQrOchwE0/481Y+ndAujRW+jAEDSvxUOh6NLC8v7N2/BA61WqlTX01gNW1LeNlJzUzQKyPiN1BXTDC6W0Kr6W4l0ARmOM+aK97XIjmMNVaE6VT4mw9rsDGBAkrJY1Q+B20D8IEizrOLoBNEe8lMVqVamBu4W+RmMiSk6foZlQ9johwNfVBM5UVyGcBZMp8ozluUAF4WRsERRXWwRZJuMx6uqk77b673z/XHnNqn4pOmQPbI3TklktLSKXqlUwwrOIgzSJA5Ga5TCAq3Xwf8P0yhFdgBlSEXBWqWoB0VRL1WYY1HmMbByLAdvFYUDiadUk21prgvGEMW/deHC+bRLK9XK5cuXQdxZypeWlngSFRxcEeBIeBJhVIBNQDvPPPMMPDI1AFa/dPnSV/9W9L3X3+733y5GiPz1N3QKcOKWHk5iMN37+/sri6ewOPonVSv1o26SxNMPKr7Y9PVpXIDJJA9xAgrocJadfsq9/NJT7/+Hsx8k+k3nWtUy9ckBFhHEEZnsATq2mNHR7V1zoacvoyar7UXM2xnyV862Y2rlRlWvNoimR1kWYktArhk6zighWGsOvhYcgEoD/VUuVMQ+lGkg5SSPDMBoOUkTAQpexLoR6NaIkqoOSzLNU2S/50j0oihCdYtTkhjVWOtF3EgSloF3G8STvSH8DVZwEEVpLpNMalk+gXfnXJWia7kaNcN1yg3A2FjtbYOPBrKQ48AjJnWMC0hb5b7hRQueM5yTJRwjjfg4j44CBojMrhObdif3umnoLJzOtfpWJANmdHXnntueeFZs0ZQRU8ZLk8PnxO5zLlk0Km7ia6OdMazSjKY8n1BnTI2BTnyZgPU0uDTy0EsUH2leTq3PLWTxYYrWDU6b8MLBLCn9VLMwu3//wWAzePedd7sH/f7OqLd7AK7g3tZGpXKeImWvgQPQlHiDLwqCsby85HlerVpFzk7C6o068id5XhyPntCCYzynpmYITv1JuLW5++Lzp5BI8odX+k83j/GoTTUvKF5oTVf556yoigX5uHTp0sL8fG/jLvjTDdAsDGPwLBW0bGAkBV8ttlhQHJcByqk/6OOoaTXeChmlCLg7mWqBwG4+LG3C0RZ5kpwcDVpwNJV6EnNSJlMtbIpPiRbc5kJx6eJsLqScUnxTmCMukKIiYceEfRx1J/0494dDbugO9tRidSotjlDgBDRD4BqhWE0DYeiu5NMZiuq6VGucVFRUhOolAlBOC1xdGISDweDu0T24nDBqmpY5N+8tt5fqiXEUT+AmwN0DTe/7WYQZEe4pxieHOZWKBitShCOeZYUjBDenpK5ScEIBMKx6x3JUVTGFBiPN0GJhbyJDbYBzCsgM4ZXN/Yyura1VZXD27Nml+sp9srlQa1w8c6Zim4uLc3DbvKrLLOPMmTNbu11wQOGS3377neevX3/u2WYYpPv7vbffevvmzZtZ/mTMBVHBM/AAdIepqoV0c2uTkM/9RDr4HnObddeSgreWHBdaoxyjbCBTUTGGAe51n2brzxrVpyrbW4N70ndbRgvgtz1yss4yrqV9LtOMOUOzkbpYCJfGjlU7dXTw3jAR0vRsR5OGnQGi4DzOM5PjRBgcPAnrEZzmLFdIVlOzJhTikVwjnIFfncdEYhRfYP82zufKDS1hsMZjDWwDJQb4YGokRCoUibbQQFQ5snuYQZAMjw6bmR8PieOAwIIbJdES6FQzNGYgAXWK4WaktiRqop5i4EKKQjvXnFTaGbEzaueMS4a1C5FwdcsiusSQgOFlpsHhGJk4SjZuD8aT4LvDpN9v0Ly5MdFpDJq5olXqAav0HHdCcvAYuRxryZHZ31zzdpdFrRrr8eQwDUa4ziU5EjjxKWCmL5HlS5eAyFMzJ0ZGpInum8IYmKZQThaGMVSy73h0JSmbNDBgBRcMgqdXcfKOV6nUa7Wu49TrdSEz13MYun46xjAynibh62+8fv369bXTYE9M8JYPO4dbW1uWVX1S6w28KLDWtgFPHWA93d8/KAl0ykV4stv740zGT81iIEsgLzrjin52OTv3uUpzdXV1W6Kna9g2rGvkCcOI0HS8CUMPHb6Eyke4rhPEiWofwyeEQy1UAEpFpcSMsKPQ0+XH02l7Oi3HCUkxpRYr/j6tdVUEfTi6TscBrYYad8SLId9YkqqQRhInw16fiEA14chinqnQmPLOeUlRRUuIoalErOKq0op255ObKIYMKVxBZ9QhSFUoQN1jzoTzBw/Ijf09kiSwhgedrkNddOs5jvHD0Xg6eBEAPbPBcAiYR54ruouwSCxXBorRKWvf7J9po09R2C2KQekPEb4V02NPPsAyPhrHCd5jtSVYOesVfPXgMxbwvfirmipGiGUlcQzmHfZcWJhbWzfgQTu2PWUCfQIb3DdER8KwDKRzHo/GWDH1+CQkP3bBMEjzwy9Nz/JEa5WpvnCrhsR1yJVLL3/d/dPv7I3OXj/lLRnG1t351EuimEfwhCZJIxyIMLUDcAlGi5VksrK9vfINn3/1lS9899/8jz/3uS2SxUujzRUZvBnYKwuXjryz+sLSwe47Nf/eVvVMx6yfF2R/6DMZ9+vj23z/QkVbke3xxjjfFcveynY/aLftdRHfjcdgJHyZMsvKtXQSTjQH04XBeOC5muZHlYQkh/HoIIsm7uYkGoQkZfOTkNWcpUl/WLFsOclOWe5mZ1+r2HEeUscwHCcRWgz7GTVLs/rpjuHgUkwxMKDGrwrftnnGd8C5sR3CYxCtsFqpVzxXxKf5/Ivuuc318RGrLvZG9ZtHdHz2C9XWc/riqUkaSbbXcsVy2vfH93th7AMq1rqw4IdBGHGiV+tBEBxFo8xieYq3UgO7bQAKpJNMy0HiTQqwogmyMdbjHncBCQA+CjJdgFLAVIbAyDXWiEUAo/IMeUi9LBkFd3fe+8JzX0pJwgwP66iIsbd75Lj6U+vr90COwYtUbfc8T/LJ6IVrl5uuJqLBylzzF37+OdsQd+5uvv79twHp55wqj9hkmg0yBb6QoafTJTPVVZSWpbJSjWo41qjqT4J4poOKSRdWzTkYd+7s7106u8JJonYtGukFwwZ67eRq/ND2U7MYj9qK6MHqqdX5+flEkXnRcsI0bkXMvahRIMUcDtS86ENPJj7nTQBzSa9nqTq2SsVbXFzEIUZB2Ov1kUBWZWGpImQtgkVCxSNzLKOKYcXXa3Vi1Q8PJ6pdG6e/WvYjyYax5QNb+yNk8B6OSAyrjzBjlngihMxggqrLkiX1ObwKBgO1+6PZKWkx/B1Vd9mDPh5PDg8PGiZ2zNHpqFKAFrYNViQfD/o5A0iQw5K10oFAMaOFqTlhkMgJ21DaB1K+NrvBRR5jWkM75b480VT4UMIWbm9u48PAQbqO47qeYRrwYqNueRUc+I3FvIaBHRyqEuvatRdgT2QBDmIhR3EU9fu9IseCAXyqMzXBtZg6Qh83ljR9Lgw9AJngeKcYKeHIyuMe5FMnGEWD9aVLF0+fO/Pg29/28zzVmADVG2ocWTEFyxMtDc00qOYhOMA1bmaizq3W5GBIVuXy4qmtnf2Lp89Q12mdXVs/tZo71Z7Dx2IStYzK0+umY1JGC/yILaaZLsGTzqipOaCUz9c9YswNOrtYHy5Ni9o6aLrcVgwhOOaNSWZgqImxnNjUjHkYDvzu3lHc71vg6fjEbBENaV9z1F2g/mQOnq4OP2NfkRDg/1DNzDIQiIqhA0hNweWgesZ0xnAWW46SzjDBqOEYDeywBVSjmSFAgsnk1vYBUpro+jACz0SkXK+1FueWT8VmdZRyDcd2glkbJenI04RmMawrAKGSAq2BmtTKp41wU5GYNk6XCeUyxaRKK1WPVzkmRjL6cMctLTX4O++8M7oXEO7Y3AP8sFyf37u/1T/o5Oloebm9f7g7GI36gwHYmmKxgaryJ36lUmWapRtOs4UxEtt2sD0FwKamsqioQDI1LPYT9BhJHeM1KMthGFOaHh52OX62dmIEx8mG74+WvU+jYMQxmV+pnzlz5oM//3NQxqRmI+FIQeskkJgI6TvwxmExLBWYPQUVNTzY8H1/YWFh984HF8dj0FVzbhWg2ITosWrJBze33WqpwR1UPGyIsODHxF7kXG/mtGGaR0W/nv7o5q+izQPW0Gg87nSYDEZ1C7S4mo9BSNnZUMxbKtiYcKFLVaVaMk1pquL1UceXxVw+WtwTjM1Fkeh0DvPhaGWlauh64CdhEuhNDD2llDWbYOv0UZgJX8Bfq3DtWTxQqfSSy7woGjimTicz4plZO2Nh3QB85+UoWjEFPlyyE/JEZzS29IUXXtivIMPatavXbl3dWKy1q4azOrcQ+t1z50812vW5MNjeP+oPQ0lcotG/+PpfREl87twFy/YINTa39//4j/84zUDreKgNVEE7V4zr8OwM3ZCPR+6B1QxgshhqJYoY1ZCdTufjyR0/cvvUCUYRAyWMrJxfkxVnczC81lieq1TMsaUGs3MjC8xwUAmO2uER4nJOHGOBW81eTPq9YO1Me5yk/eFYLrQCjUyY6Ik0UBOC1IBJqoCYKJhgcZg1BzVlV+ymLh1N2AzsBCyLcZ6Ns3ySy1BSx1HDUXWcygp7K3JnTQXLdYqPzZ/EQzeyOPFsK5UEG2IoeOJZpnNq5EGeIrOqLmxdUwPPiMu5wXPsg5CYYubEEMQU6EJoqstZqL5kyZGrFZkaQBUQvUJtM2ejUaK32qcaq+dTjfejeDhmWpBXg3gkBnbFSfLUT8Y5jUxPc6r6xBd+Nk7BUxc4SBIHdaP1QLXJp0TIU/HA1mlSdrAi+C6Zo4txyRhOEFoxjGxGkUCLxDc96hx1j7oyuwfrD7B+No5InM/XGtubt2xX6/Y7cMMmk8loMiooxw3XjqPYduz5hcU05d3eCFRYFAcV205SqdSIAgFq8BTa9scUDI4E3nieOtPyHPxVp3s0QHZHVvJjnNj34wJTnz7BQG8Vz//cuXPr62u9nb389AKGaMBTTVM1WhW545FeCbxS3QDr0bQsxAeG3u11yZk2aNBerzu/PK9a87jENKgq7Va6U5azUAkuPtXwDAduNprgrGMCLs0znDyNir+wx4+6cwVEgccWhmEUwTFwT5xNq8wIhmQLF78IFuJQTlakvmfxriLb/Mi7AOpT8drCqiYYqAC/D8dNtJotLFBlIcgnXKnp4pZy86DTiWUe5WPdZODYgwuhVH45nUNhFV4kr2VZAjUlPJIzs1FCDUkeshhlC7jUZjvSkgCDFuEmx4XzoYDuwG4DpAijFPDhzRs/wKFTRLRazbPnzr7x5nuSOOAfBv4wTuLhYNhsLsB5uZ778ssvHxyCKov6Az+Kc6ZhEol9Ajbb2Y1Trf3UQBUGcAYkNgoTs/J4jVCfOsHgHKto0pSuXD5z9oVn3r+/OdBYj+muY+OSTTMnmnhhr+nvXxzcmrTOdnOt32r4piYalW3MsKV2q3E4HrZYQeiLc5w0xdGPWbxc1ezpxRhhVR6RUUv35ur1qukiDU9KTcnqum3ZpKoxM8t9XU+KIZgay8BCKyKLHFC3qXHTiCgZ5LLBKXNsg1qHCXE0mugi1HkIStgWoywHdJLlyHHFMGGCqRu46zkloSWZJXRuGFwzciSZsTDbTQ3VdQ32BqlGiAhJKhImbJMJh9Aq987sB/q9g+Ew1PTKXH1+uYaRhny0scs1alVIE8yrK9NgkHDf9PSUgCIuE6iayrDnOLCJiqlnpNYRtr4jay5KN1dPoRSngtZsVgly7JeXbeq0Xq/ri5ZrNkGRgfdb0eyx1X/66ad3tm9fuXxlNOnXW82j/jhB0k88cmN+Hpyudru9srIQJ8StNP7u7/zdu/e3/+RP/9PET+CLaVw3YFFr4mOJ5x61FToHnrOJV4QMwgcHveEgqKNgqIdXkGiWDF70J8Vd+9fesJ7e0aM4XlyYO3v27NuqfQxD+4oNlmIqkB/XwAosZ1K+vrQsG3knkwT0VufwMAiCiDAwMalmFI9VTVtSlUIYTCogJldjqvVKxVN8fDwIJNWMoncegEwQ+KS98JHnWfSRK3oyjDhJgSMgIvCj2UNcqXIalkL7hvaqxDaMkVmt1EduBZ1hcRzsDsXyLTztZrMJuKvf74e+2WyDwsZ0AYAr2N2wrfact7jsOXLSG+/DXQLbIoT/UFTqGFk8zJk37UMqfj8uY5bTqyiBOZmi9bLBBlnWfS5MQyXy4SYyTCgZBp5hhFObmozBE8H66BB8RzRElm3BCQ+Hfrc3OOqOgjDb2NhwMf6tF59b3CIpPgE0IAVuVK5BSXEyGo7GkzEhrcc6zqdOMMAsU5IITfTT6Iu/8Wv/7v/1P3zr9t3zP/dSfBDI1PRcU/DE8zujNFkkcr5du+vUwmDvzPm5t9/ceqpKNg82XrxwZnPnnia5RamLjd15wlEeDFXGl/Ac9KzjkYPDTrM11/EHAlRozuCl7e2dM2evRrEmgz4g9GSws1w3dxxp6Sa4xVmKtEsAgrEbwTVs3QxS5LrSEpKb1U6Udv0AjELDqu53h2GaZpbmzDUsxxh3+07FTfv+SnOuExwoIdKHnCy0qvf7/Zxk7UZr3B+snT41jGPX1IN4aBKDkwQAyun1tbubExRD3R2M4p87c3mYG2/f6Y4SzfIazHEMyxhPekEwBkfz1OnF5fU21cKo5xMRE5mE0SSpif7EN5CvWoQ+cqaAWQqilGukMJvKNQLXBRUntujmqWXAcsepogsA8dNQtzRF54xYiarUpKZhXVcBS6rVaq8/KPxDENrRfg8OB67uyvIKRsYVUdDZc+dUsQ8YLVatVh48eKCYgQLY4Zlnnv7zr38LBGNr+0AIDUQoijk4yo5TE8pNNR+3ZpwKeOAEuzORAbXXHV68uP7BjfsXz53x7CIniapLRXDSjwmXf+oEA3CAoTFQ/6bJjDB/4YUX5AdvZkgpm1umGamROYaJJVXw5EgUsUq9cEcx3KSMNVe0FKDsWbVpmRa4rVINWNI1qmqQyvTQSeQFr4FeiaLQiOM0Nck08w2f2FcJEFXlr4oRpYDdoskkIrxdXZ1rsJW5ZqNeT/whYbLZwBAjPA/4uAAe73AIe5LRKDJs4icB9UnJo4qbwPPUwHJgmRZB4AR60nNdyzQc1wb9OxgMAM6q88MZSKpelYLHPPF9eKqSI/OVOx6bmgdHmFtsg33ARHsWI58JLwm11FTiMoVNZibg0dtxA2jpaT386g9trVYrOkqEmn4I+Ef4aZjjUPNmq2kamMFACkMVdiiGle1vbcP5v/HG6z//Rc+0vK3t7fdxe8/xGhlmenBkGSAXZJunONFPcP9xl1AZL1OxFq7616MwnNlmxRGDgeD8Y2HMp04wCFbjCmbZOVxhtfrCr//ya4dbO9jUo52xmUHAcQkXLS+MY3/PF4ut5gVP5sSNe3N64vpDKzP0ZNww5Ohgp2k7XqUyDlOAFYZta1SDFUOYjkO0UTDUFCOJxRk6+MqeJRs1r2pEoZirYmeyTfOKOVqvLPl+EAUB+OY2My1Nb9qU6NXu/kD0hnIogmw0FHYGJiWOwwFpjjVHuDlt9I0std1JZkxsVtUsqo0XSX1EkrbWdLlVtz3Drs5XmuMRn1hctuzQznwjAvsf5SGd4CyvgGYay7lJ5EJ95GlR2xtX7P6+L3TLrQNscjWcDJh5Dmas55Y8ZnOSDng6lNjSHTGeMi4SKXDWHdZB4s3lVFXxYiCKTnMZjJa3AgtjypTGNH1RCNLHrKB33313851d0iNfe+prw71o6+b9oD/avnO/29na2LiTi2R5dbXanO8P+4KUqdIoikfjcbVaa7bnh8Ngrj23unoqjPNkHMGJmrYpiRZFGWO6Ss4+rmDguiflEE0M9CURHw7CIhyFoUgOj6/gh/hQkOqh7VMnGOhonjjdl1566d5//A9Z0Ef9Z6pAA4V/DS3loR9Gg6GaEo3DvA0177ColwbMsNM58lbWLQU/lPtAVbUVn44dLehop3kqxgLVVgFmyJ/kxVSNoyAb9MOAhpnS5YBP4ySJUl8HpK3r7banJnnDI8DuamZbvc6RqZNer5dIPoiHE12wiqFwiIzSiCbhmGsZycb+ONre9uNgf39/aWkJPhcQEZy8SvWWbYYqqc1VY48pmDYcDvrDMbaHM7a9vR2NMlNanCZZEiBpeZxkMgOXJhZ5pOBI4VsXyQt06pma511MLTsRcf3IrUx9yaL5YgYzHika1194Yc5a2N8Zrp5affrs0lvMFmGqc/kLX3rZUPOzmu02M90rF690+5FgpHu0X2/UlWeFZQCWbV976tokSG/f3UjSvWgYoljo8NRSVe74SQqo1MOa1o6AHMZxD1zDlLh2cWnlMT9+8N+nTjBYQYSHbBl6ppPmmcaFl1+pbt6KH4DTHFuadEym82AeI/1B7/D+laPnkiSu7u6uJLE+7Laqhjup1AxjKxrlIoZnk9Sws4JU7EjXxybHSapgNJTFQEoGVXagM5nFY4NJG8xOy3zh2VPg5KyL4Ois97t/ttG0SaNW9UwnCsKJn2qC1N1Kuz5nUkNYc3mcV32LCuYJ8tzqpZfPfK4/6H995+bdfjc1QQubjm/TOHOJu543DdJYW14bm9JOLZE6zdqiXNvbALW47g7CCQnzcY2SOYMol49MeGTHcIDEy0DJEad2x0utuucaxDUrNqtYzDu1uthYaA/S2CJhmkc0nZg49iLXcyRKZJmMc55qXLGlC9WmStUvrAQXxUiJaWkzBnHZtJRwir/LAO0jtr3d3fF4PBj079y+88y5+ubmZs1yw8HYsWV/cOh6Vns8lpq1u7c7Csop96dPnZ6fn9d1HRSZYbpn1s/s7nWH47BzNOr1JyDaAOowdJ7L9KE2gR9xk6qItMhVaWqMIFiMyXiUwiPUVTV3uSOV5NGC96kTDCzunD4GLFPi5Etf+hJpOlv7D6L+0DH0agWQbm6aTr1hbIdhCkYXUFSeA/JLd3COHuBez/PgvqvoO3Fct6YbhuUUc1xZOcN9+mnkOAUOir/eaCwtnnrpxbnFhcVzNB6NRj/Y+H8gg2CcDKNREiZwZ9dPr106e+F/97/536ZB2j/qf+eb39m4v2lq5rVr137z135zXi5ubW0dvs4OP3jzIM9U9za27C2aS5dOnTu3fOr69Rd2k9Hq3sa9/kHrwoXzf/vnvYq1u7X1vde+vXNwREYZPhM5DS3OzT/7wkvnrzzFTHvn4PDwoHvx4kUtIp5VrZrNhjd/7uwVp7GwO+jtDLoKC/GiG0QxR+FCVO2IOdZWqLKw40qQR2wF/JLTtr6/0pUCkyUVMjw6OrKv4bTYdqUeRwjEwCSeXl81wL7b3vLScrJ9lCLxYQIOPugyNfZJJgn2hhweHuIYDaxixrYo+A8dB8mzPHvsca5FcTkywnBkScJsax74wVG3O9de0V3CZvVXH1t4/qkTDBysgUWfyI+FjQmMOBfWyaRreN5kN3R05lVdMthrVuxKzdu817O29mFlL/jxea/WN+wFQt0w9Goe2BY/8ePM9+vN0LMT1Uma1pxsrBuYjCDlEGsVpAD/ejw8yjOPDKx2s9JqLK0seQbP5zT9H331F+7dvnfvzt3JYMwMrVVrP3PuwnNXn1uutEk4rBPvzoT1e7nOdIOG1T54WeZlOv9Kdb1nH5jZIInhyUuPGRf05tPOylPtC68sXX7naDuww/7o0BXW8//wtyVJ17vdjhvt+JvkqIuOZDFHZbl66uXnXvyNX7v23Aup1MVbb735H/9oZRzQAKxAZnhMrzUdh2INjd+zdR7RLMVUTZKHQez7PE7BOAIGzzH7gjMQyENScRx6KKtOZxOcZsWax2D9kSsIQDZnctiLDcM4e+7s4uLC2ul1cCS/+ktfrX/fPXNubWFpMUzE3Pzc1k5XcJTV9997v936+tlzl9fOnAvCtD/wAX3vH/TCmMNBwKapehDsovlkEdtpoxgvRnyoCrWsezSI11c8t5yxJMpWxJ/MRKUnsdFpwoUrgT7YD87WPKJj33acxMQziWFiLFzXnVpNiC6oKNuywUdvt5u8Xnccp2i/BG0Hf2I4vrNKdAMMNPZp2DY9ZkgqPq5EGWArLNNkWG8rEBhwQcaTYb//2//gf925fXdna5vk0kI+E6NVbcy3V8hoJLKscf783//7rSzhcZSBL4GWBzRfq/X8888HDXs+6U2woS6u6NZcIM+tnFlZXbFbLXN4aNkA47VqpdLv9RzPALBx8dLFzWee6XcPQSdg7wTn6+cvXLp6tVat4bAiBEcY7wI4DeaA5DQzMwDolglgAxshDM8u4l3FrEdQ2fCDrijfsbeblp0feM0/wlI7rp2aFkc9asOYrI53O81SOFXHcQHgETVgCWzI/EIrTZqZQj3IqIUlIW4ahQ8ePIAnsjA/PxpHYDnq9dpffvO1WmPOcesZx+AhOLcFGTHPPskqUuaOFxkkJSfCB+yY8SKdJ1TL/8fL3KdOMAhfTCOhV7CRDe716RWLJHEeDNn86ah+PhLCYbzldAHieWnni5WDzq0/eOrZZ6SVR0cbp64vb21ujI4G1081X1pqv/3eBy+eOhcl/PWdo/ramZSxu1bte9780nwNNEnT2HNYbJK7vNXaZZXIvrxSDSpkrCf3W7pTp4HUQrsZj8l3zLP1KwvntbBtBnMinZe8mickIJzasCRT2j5tc1nL5YsLr8CtPgp2omjUHFm/6r3wGxWHte19OOOcGxoFE3TatMhd/4xWezMYZ2TQr45Fg41QbI/8rzx75cuXBzweSax2wUnQaTrUrJu6XSfM4+ygH2VucpTVHZo3F6qaySr1xPJ6O7uHjgwEr7M05GEqEnjs4Nm5XBsMuW8HDrcxVpcjY0tRpII8IdgiJoWFNWRCaDLWwMXJQkmNyDUB60gyOYhJaFSr3mQ48aqVLA6ZUBN5S1FRMISISdhJ47CxaO31tyZi0lpbfufeXVL1Yk1nTgVW/cFR99TqWs2xmYgqzPTjCN5n6QzcHJxiAA+iVn35heueU9vY3NveOYDjYtxZYDUxosc6LtGi+3daTVP6QMXQhLJmq/iBSJ1rcHmgSKVuhhlhalrv7jB489bGb/7dz4MlTiJSQxZIjItkoFCsj24r+PQJhooqFD8wTf2QJBiHxiYeDi6po0bmRVGqOdiKAcoSlpVdMRzAEbVKtVaLwxCUpWnAskWWClAeYJUjNXwRLImuKo6E6nXAeLaqUabTOavFzS2UpbrhGMiSKo+h+F1F2QuiHg3WZONfBfgrYE/0FEmA4KESTKqkSY61e1I1smMVbY4Ns0WT+DTSTouCKx0LCKlFmUu1nGAuDuyVZZkgGDXN8qihJyJPcCAt/O9VVj3Gq9Wqg63nrITIxSCVIhz5UJ77OH/x4WT3I7eyPKxMQpPpQeSUgOrhrVarjcNslCO9IexfqVSQkJGxRqMBCLvZaFpI0aLqyohQxecIugAoeq4HX5TlpoXsMN3eZDAM9g66Yz+I01zTsKQasGLGnwxJQn8wmExIY9pCWzDzao+unv40CoaulQ+QodkQ8WhyFETN9lzebI/9iWloYWs+SSeJ7cglc3djqxIGVd12NGtOkMCwYsM5ivP2fE1oVn80qWTcte0IkKgUGkiQZlnC0FIsFzF1y5FVh9Qt4VUoHM4zc1OPbS1aItEy9o4muZwssritJyaLKiSukbyCXYngupoS3BmuXFiWwfPVSYaca0Zbk9QxvRRENovB02WVTDctMxcR5h+LVQripuWpkTOTj60s0bA+CTw9ByemaXXUe8QE7CDSGrNB88sgygaRO+BuoI9HQ4b9cA4yji