Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Stypendium szkolne

Informacje

...

..

.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń/uczennica znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej zwłaszcza gdy w rodzinie w tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba,wielodzietność, alkoholizm lub narkomania,a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Forma Stypendium Szkolnego

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,
  • pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
   • zakup podręczników szkolnych,
   • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
   • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wysokość Stypendium

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.
Dochód oblicza się na podstawie art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z  2018 r. poz.1508 z późn.zm.).

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczenia rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za wrzesień-grudzień obejmować może wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione w okresie od 1 LIPCA danego roku.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Lutomiersk oraz wychowankom domów dziecka.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.

Składanie Wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa za potwierdzeniem, na odpowiednim druku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II Nr 12, pokój 8. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września każdego roku.

Ponieważ stypendium szkolne ma charakter pomocy rzeczowej, za przyznaną kwotę należy zaopatrzyć ucznia/uczennicę np. w podręczniki szkolne, przybory szkolne, strój gimnastyczny, pokryć koszty dojazdu do szkoły, pobytu w bursie lub internacie, koszty abonamentu internetowego, wyjazd na wycieczkę szkolną lub zieloną szkołę. 
Za powyższe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku w  terminie określonym w decyzji imienne faktury bądź rachunki. 
Na podstawie przedstawionych rachunków nastąpi zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium.
Wszystkie wypłaty związane ze stypendium szkolnym, a także zasiłków szkolnych realizowane są przelewem na wskazane konto bankowe wnioskodawcy.

 

 

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

a) wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, zielone szkoły, muzea, wycieczki szkolne itp.,

b) nauka języków obcych,

c) udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia;

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, a w szczególności:

a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zakup przyborów szkolnych,

c) zakup odzieży sportowej i butów sportowych,

d) zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej, komputera, akcesorii do komputera, programów edukacyjnych, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki,

e) okularów korekcyjnych,

f) zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np.: instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego i innych pomocy,

g) zakupu stroju galowego wymaganego przez szkołę,

h) opłaty za Internet;

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności na:

a) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,

b) opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie.