Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - DODATEK OSŁONOWY

Informacje

...

..

.

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Kryterium dochodowe
 • 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,
UWAGA!
W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Minister Moskwa w Sejmie: Dodatek osłonowy trafi do prawie 7 mln gospodarstw domowych w Polsce - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl
Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. po otrzymaniu dotacji rządowej. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022.
Minister Moskwa w Sejmie: Dodatek osłonowy trafi do prawie 7 mln gospodarstw domowych w Polsce - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl
Wysokość dodatku osłonowego
 • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przewidziane stawki dodatku są wyższe.
 • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.
WAŻNA INFORMACJA
Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)
 
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
 
WAŻNE
W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.  
Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lutomiersk będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.
WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY
Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

WSKAZÓWKI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

 
Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy.
Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.
 
ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY
Krok 1
Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.
Krok 2  
Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.
Krok 3 
Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).
Krok 4 
Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Krok 4a 
Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)
Krok 5 
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.
Krok 6 
Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.
 
Termin składania wniosków
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 
Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego
Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020.  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 
Ważne!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
 
Dochód podlegający odliczeniu:
 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.
Podstawa prawna:
 
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na
stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.