Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - OGŁOSZENIA

Informacje

...

..

.

OGŁOSZENIA

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż można składać wnioski na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" za miesiąc listopad 2020 r. w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych.

Świadczenie będzie przyznane na dziecko, które ma przyznane decyzją administracyjną dożywianie w szkole w roku szkolnym 2020/2021 do grudnia 2020 r. w ramach w/w programu.

 

Terminy składania wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż w bieżącym 2020 roku NIE SKŁADAMY wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.

Jedynie w przypadku urodzenia dziecka, lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.

Zachęcamy do wglądu w informację o decyzji przyznającej 500+, gdzie dokładnie macie Państwo opisane terminy przyznania świadczenia wychowawczego obowiązujące w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym.

W związku z powyższym przypominamy:

Świadczenie wychowawcze 500+

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

Przyjmowanie wniosków 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się:

- elektronicznych od dnia 01 lutego 2021 roku,

- papierowych od dnia 01 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

Artykuły

 • Otwarcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

  Otwarcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersk 

   

  Informujemy, iż od poniedziałku (25 maja 2020 r.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest otwarty dla interesantów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest czynny w godzinach:

  Poniedziałek: 7.30-16.30

  Wtorek: 7.30-15.30

  Środa: 7.30-15.30

  Czwartek: 7.30-15.30

  Piątek: 7.30-14.30

   

  Interesantom w dalszym ciągu zaleca kontakt za pośrednictwem:

  1) poczty tradycyjnej;

  2) skrzynki podawczej-interesanci składają swoje wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnie do tego przygotowanej i oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu;

  3) poczty elektronicznej za pomocą adresu: gopslutomiersk@wp.pl

  4) kontaktu telefonicznego pod numerem (43) 6775011 oraz numerów do pracowników poszczególnych działów.

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, wprowadzamy do odwołania poniższe zasady bezpieczeństwa:

  -wewnątrz budynku jednocześnie będzie mogła znajdować się ograniczona liczba osób.

  - z uwagi na warunki organizacyjne – w tym samym czasie w jednym pokoju będzie mógł

  przebywać tylko jeden interesant.

  -każda osoba wchodząca do budynku, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku będzie musiała mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczek.

  -zalecamy również posiadanie jednorazowych rękawiczek. W korytarzu rozstawione zostały urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.

  -pamiętajmy o zasadzie zachowania bezpiecznej odległości.

   

  Wszystkie te kroki mają na uwadze troskę o zdrowie naszych interesantów oraz pracowników. Dziękujemy za wyrozumiałość.

  Czytaj Więcej o: Otwarcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku
 • Nowo uruchomiony program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w Pabianicach w celu rozpropagowania nowo uruchomionego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zaprasza do zapoznania się z jego treścią oraz warunkami otrzymania pomocy, które zostały udostępnione na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktua1nosci/news/pfron- wspiera-ciebie-rusza-nabor-wnioskow-w-nowym-programie-pomocowym/

  Program ten jest skierowany do:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), oraz

  2. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

  przy czym w imieniu osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie zwanych „podopiecznymi” występują opiekunowie prawni tych osób.

  Wyżej wymienione osoby niepełnosprawne muszą być:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

  23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

  1. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

  W ramach Modułu IłI programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

  Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu — 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Przy czym świadczenie, o którym mowa wyżej nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

  Wnioski w ramach Modutu III należy składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszyscy uprawnieni mieszkańcy Powiatu Pabianickiego składają wnioski drogą pocztową lub mailem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, e-mail: sekretariatJpcpr-pabianice.pl bądź w formie elektronicznej za pomocą platformy https://portal-sow.pfron.org.pl/

  Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

  Do wniosku należy dołączyć kopię/skan orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności.

  W razie pytań należy kontaktować się z PCPR w Pabianicach, ul. Traugutta 6A pod numerem
  tel. 42 215- 66 -60.

   

  Wniosek

  Czytaj Więcej o: Nowo uruchomiony program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”