Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Informacje

...

..

.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Lutomiersk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz .U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

 

Od dnia 26 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku (budynek banku, pokój nr 8) będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2020/2021. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć z kompletem dokumentów do urny znajdującej się w I budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, gm Lutomiersk.

 

 

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów :

1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tzn. za miesiąc sierpień 2020 r.).
2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3.
Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku przez osoby zarejestrowane w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach/Filia w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenie o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
4.
W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
5. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
6. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
7. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.
9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 +.


Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

 

 

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku /w budynku banku/
Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12
95-083 Lutomiersk,
pokój nr 8
Tel. 43/677-50-11, wew. 213
fax (43) 677-50-94
e-mail:
gopslutomiersk@wp.pl
Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 16:30;
WTOREK od 7:30 do 15:30;
ŚRODA od 7:30 do 15:30;
CZWARTEK od 7:30 do 15:30;
PIĄTEK od 7:30 do 14:30.

Adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Plac Jana Pawła II Nr 12
95-083 Lutomiersk