Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - OGŁOSZENIA

Informacje

...

..

.

OGŁOSZENIA

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż można składać wnioski na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" za miesiąc listopad 2020 r. w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych.

Świadczenie będzie przyznane na dziecko, które ma przyznane decyzją administracyjną dożywianie w szkole w roku szkolnym 2020/2021 do grudnia 2020 r. w ramach w/w programu.

 

Terminy składania wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż w bieżącym 2020 roku NIE SKŁADAMY wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.

Jedynie w przypadku urodzenia dziecka, lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.

Zachęcamy do wglądu w informację o decyzji przyznającej 500+, gdzie dokładnie macie Państwo opisane terminy przyznania świadczenia wychowawczego obowiązujące w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym.

W związku z powyższym przypominamy:

Świadczenie wychowawcze 500+

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

Przyjmowanie wniosków 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się:

- elektronicznych od dnia 01 lutego 2021 roku,

- papierowych od dnia 01 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

Artykuły

 • ZAWIADOMIENIE

   

  ZAWIADOMIENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że osoby i rodziny z terenu Gminy Lutomiersk, które zgłosiły się po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019, proszone są o odbiór artykułów spożywczych w dniach :

  22 – 26 CZERWCA 2020 R.

  (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

  W GODZ. 9.00 - 14.00

  Harmonogram wydań żywności dla poszczególnych osób i rodzin jest taki sam jak w miesiącu maju br.

  Kontakt telefoniczny 43 677 50 11 wew. 211.

  Żywność przekazywana będzie bezpłatnie w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II 12 (wejście od podwórka).

  WAŻNE!!!

  Osoby chore, kaszlące, kichające i gorączkujące, które źle się czują, proszone są o pozostanie w domach i upoważnienie do odbioru paczki żywnościowej zdrowego członka rodziny, sąsiada lub inną osobę.

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z programu PO PŻ oraz osób wydających paczki żywnościowe, prosimy o rozwagę i przestrzeganie zasad higieny ( zachowanie odległości, zasłanianie nosa i ust).

  Czytaj Więcej o: ZAWIADOMIENIE
 • Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

   

  Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021
  od września 20
  20 roku do grudnia 2020 roku

  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

  Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć z kompletem dokumentów do urny znajdującej się w I budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, gm Lutomiersk.

  Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów :

  1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. za miesiąc sierpień, w przypadku składania wniosku w miesiącu wrześniu.
  2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
  3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku przez osoby zarejestrowane w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach/Filia w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenie o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
  4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
  5. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
  6. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.
  7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
  8. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

  Wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka/dzieci, a także klasę oraz szkołę, do której uczęszcza/uczęszczają

  • opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

  Wnioski z prośbą o dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od dnia
  01 września 2020 r.

   

  Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

   

   

  Miejsce załatwienia sprawy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku /w budynku banku/
  Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12
  95-083 Lutomiersk,
  pokój nr 8
  Tel. 43/677-50-11, wew. 213
  fax (43) 677-50-94
  e-mail:
  gopslutomiersk@wp.pl
  Godziny pracy:
  PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 16:30;
  WTOREK od 7:30 do 15:30;
  ŚRODA od 7:30 do 15:30;
  CZWARTEK od 7:30 do 15:30;
  PIĄTEK od 7:30 do 14:30.
  Adres do korespondencji:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
  Plac Jana Pawła II Nr 12
  95-083 Lutomiersk

   

   

  Czytaj Więcej o: Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021
 • Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Lutomiersk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz .U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

   

  Od dnia 26 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku (budynek banku, pokój nr 8) będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2020/2021. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   

  Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć z kompletem dokumentów do urny znajdującej się w I budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, gm Lutomiersk.

   

   

  Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów :

  1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tzn. za miesiąc sierpień 2020 r.).
  2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
  3.
  Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku przez osoby zarejestrowane w innym niż Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach/Filia w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenie o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
  4.
  W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
  5. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
  6. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
  7. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł netto.
  9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
  10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
  Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 +.


  Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

  Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

  Sprawę prowadzi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

   

   

   

   

   

   

  Miejsce załatwienia sprawy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku /w budynku banku/
  Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12
  95-083 Lutomiersk,
  pokój nr 8
  Tel. 43/677-50-11, wew. 213
  fax (43) 677-50-94
  e-mail:
  gopslutomiersk@wp.pl
  Godziny pracy:
  PONIEDZIAŁEK od 7:30 do 16:30;
  WTOREK od 7:30 do 15:30;
  ŚRODA od 7:30 do 15:30;
  CZWARTEK od 7:30 do 15:30;
  PIĄTEK od 7:30 do 14:30.

  Adres do korespondencji:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
  Plac Jana Pawła II Nr 12
  95-083 Lutomiersk

   

  Czytaj Więcej o: Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021