Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
-klęski żywiołowej np. pożar, powódź
-kradzieże
-wypadki
-śmierć członka rodziny
-wydatki związane z chorobą w rodzinie
-inne, szczególne okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.