Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Nazwa procedury:

przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku. 

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 procedury przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

  1. kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka

     lub

  2. aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

     lub

  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

  4. osoba ucząca się musi dostarczyć kopie odpisów zupełnych lub skróconych aktów zgonu rodziców.

Termin i sposób załatwiania:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:

Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.

Tryb odwoławczy:

Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz.2220);

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) .

Inne informacje:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak